Ugg­larps ex­klu­si­va bo­stä­der tar tid på sig Hå­kan Berg­ström

MI­KAEL JI­DEN­HOLM: ”JAG KAN IN­TE SÄ­GA NÄR MATENS HUS BLIR BYGGT”

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ∙ ha­kan.bergstrom@hn.se

För den som vill grot­ta ner sig i sam­hälls­pla­ne­ring­ens kro­ki­ga väg så är Mi­kael Ji­den­holms am­bi­tio­ner i Ugg­larp ett pas­san­de stu­di­e­ob­jekt. För det tar sin rund­li­ga tid (se även ar­ti­keln härin­till).

– Om man så ba­ra må­lar om en frig­ge­bod, så vet jag att det kan bli liv. Så jag var för­be­redd på att det skul­le bli re­ak­tio­ner, sä­ger Ji­den­holm om den kri­tik som hans pla­ner ti­digt väck­te i grann­ska­pet.

– Men man får kom­ma ihåg pro­por­tio­ner­na. Det kans­ke är tio av hund­ra som är kri­tis­ka, me­dan res­ten tyc­ker att det är bra att det hän­der nå­got så­dant här i Ugg­larp, sä­ger Ji­den­holm som ser det he­la som en sti­mu­lans för byg­den.

Han fick för drygt tio år se­dan snabbt med sig kom­mu­nen. Ge­nomet t nytt de­talj plan­för­slag skul­le han tillå­tas säl­ja 22 ex­klu­si­va tom­ter på si­na och fa­mil­jens gam­la ägor, med havsutsikt i ett strand­nä­ra öp­pet land­skap i Ugg­larp. Pla­ner­na in­ne­höll ock­så ett Matens Hus, en ”ut­bild­nings-, in­spi­ra­tions­och mark­nads­plats” som Ji­den­holm skul­le lå­ta byg­ga.

Kri­ti­ken lät in­te vän­ta på sig: Skul­le det öpp­na kust­land­ska­pet få för­änd­ras så här?

– Det var ing­et fuf­fens med att jag snabbt fick med mig kom­mu­nen. Men jag vet att det på kom­mu­nens bord lig­ger en hög av pap­per och ska ens eg­na pap­per ham­na högst i hö­gen, så mås­te man lig­ga på och säl­ja in idén, sä­ger han.

Tolv år ef­ter att idén föd­des, så är mar­ker­na ner mot stran­den än­nu rätt obe­bygg­da: Hur har det gått med pla­ner­na på ett Matens Hus och ett tju­go­tal vil­lor i Ugg­larps kust­by?

MI­KAEL JI­DEN­HOLM OCH hans bror dri­ver Ugg­larps Grönt, som od­lar och säl­jer grön­sa­ker. Han är en hän­gi­ven od­la­re med ko­los­sal kun­skap, och en medryc­kan­de be­rät­ta­re.

– Jag var li­te ti­digt ute med idén om ett Matens Hus. Det är först de all­ra se­nas­te åren som

in­tres­set ökat, så att kun­der­na sö­ker kun­skap och vill ve­ta mer om bon­den som står bakom, sä­ger han.

Han ser hur matens rå­va­ror nu fått sam­ma lys­ter som vi­net, med ett in­tres­se för jord­mån och od­lings­för­ut­sätt­ning­ar, sor­ter och smakny­an­ser och med en upp­täc­kargläd­je in­för det nya och ovän­ta­de. I som­mar tar Ji­den­holm till ex­em­pel emot sex kockar från den ex­klu­si­va och världs­kän­da kro­gen No­ma i Kö­pen­hamn, för att de ska lä­ra sig yt­ter­li­ga­re om grö­dor­na.

– Vil­ka grön­sa­ker jag tjä­nar mest peng­ar på? Det lå­ter väl in­te klokt, men det är ogräs, sä­ger Ji­den­holm.

TY NU VILL fin­kro­gar­na bju­da nyheter på tall­ri­kar­na, som våtarv och kir­skål, och snart kans­ke ock­så den sy­da­me­ri­kans­ka qui­no­an är ut­bytt mot det svens­ka land­ska­pets släk­ting bland ogrä­sen, svin­mål­la.

– Sma­ka! upp­ma­nar Mi­kael Ji­den­holm när han re­pat li­te våtarv på strandäng­en.

– Det här säl­jer vi i 50-gram­s­för­pack­ning­ar av för 39 kro­nor styck.

Än så länge dri­ver han si­na kur­ser och fö­re­läs­ning­ar i be­fint­li­ga lo­ka­ler som växt­hus och lik­nan­de. Kans­ke att ti­den snart är mo­gen för att verk­li­gen lå­ta byg­ga ett Matens Hus, där han kan ut­bil­da mat­ked­jor­nas gros­sis­ter och för­säl­ja­re i grö­dor­nas värld. Men det krä­ver att han först har till­räck­ligt många klar­tec­ken från in­tres­sen­ter som verk­li­gen vill ut­bil­da sin per­so­nal.

– Så jag kan in­te sä­ga när Matens Hus blir byggt.

Och byg­get av Matens Hus ska fi­nan­sie­ras ge­nom tomt­för­sälj­ning­en. Ji­den­holm säl­jer fy­ra hek­tar av si­na mar­ker för att ge plats åt tju­go­ta­let vil­lor, allt­så en mind­re del av de 65 hek­tar han äger el­ler ar­ren­de­rar. Än så länge är en­dast tre vil­lor bygg­da i om­rå­det.

Rik på mark­för­sälj­ning­en?

– Det finns många hål att stop­pa peng­ar­na i. Ba­ra att ord­na med vägar, vat­ten och av­lopp har kostat mig in­täk­ter­na från fle­ra tom­ter, sä­ger Mi­kael Ji­den­holm.

– Men in­koms­ter­na in­ne­bär att jag slip­per den där var­dags­stres­sen som fö­re­ta­ga­re kän­ner när peng­ar­na in­te all­tid fly­ter in.

Och själv ska han byg­ga sig ett nytt hem i den­na kust­by som så sak­te­li­ga väx­er fram.

”Det var ing­et fuf­fens med att jag snabbt fick med mig kom­mu­nen. Men ska ens eg­na pap­per ham­na högst i hö­gen, så mås­te man lig­ga på och säl­ja in idén.”

MI­KAEL JI­DEN­HOLM

EN KUST­BY SOM VÄCKT RE­AK­TIO­NER. Mi­kael Ji­den­holm i det om­rå­de som se­dan länge är pla­ne­rat för ex­klu­sivt kust­bo­en­de. Nio tom­ter hit­tills sål­da el­ler­bo­ka­de, men än­nu glest mel­lan hu­sen.

Bil­der: OLA FOLKESSON

MATENS HUS. ”Jag var li­te ti­digt ute med idén om ett Matens Hus”, sä­ger Mi­kael Ji­den­holm som en för­kla­ring till att hu­set än­nu in­te byggts.

DEN EN­GA­GE­RA­DE ODLAREN. Mi­kael Ji­den­holm med en bu­kett spirkål (grönkål) i han­den, be­redd att fö­re­lä­sa.

LAND­SKAP I FÖR­ÄND­RING. Ett kust­land­skap som in­te för­blir obe­byggt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.