Oro bland nä­ringsid­kar­na ef­ter be­slut om gå­ga­tor

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CA­MIL­LA HENTSCHEL 010-471 50 10 ca­mil­la.hentschel@hn.se

Hand­lar­na i cent­rum kän­ner sig tag­na på säng­en ef­ter be­slu­tet om gå­ga­tor­na. – Det känns som om de sty­ran­de in­te har nå­gon plan, sä­ger Anet­te Ema­nu­els­son som dri­ver bu­tik Lyc­ko­hjär­tat.

Ef­ter att kom­mun­sty­rel­sen an­ta­git lin­jen som in­ne­bär att gå­ga­tor­na ut­ö­kas på ett sätt som de fles­ta in­te ha­de vän­tat sig, så stäl­ler sig många nä­ringsid­ka­re frå­gan­de. De und­rar vad som egent­li­gen hän­de då för­sla­get klub­ba­des ige­nom. Det såg ut som om det för­slag skul­le vin­na som in­ne­bar en be­grän­sad för­änd­ring med ett gång­stråk från Råd­hustor­get och upp till Rör­bäcks­plat­sen med en mind­re del av Ny­ga­tan som gå­ga­ta. Nu vann i stäl­let So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas lin­je som in­ne­bär att gå­ga­tor­na får hög­re pri­o­ri­tet, bland an­nat är pla­nen att Ny­ga­tan he­la vägen från Sand­ga­tan till Stor­tor­get blir gå­ga­ta.

ANET­TE EMA­NU­ELS­SON HAR sin bu­tik på Ny­ga­tan 44. Hon tog över den i som­ras och hon är oro­lig för vad som kan hän­da om tra­fi­ken stryps.

– På som­ma­ren går det bra för då är här så myc­ket folk som går att det näs­tan ha­de va­rit far­ligt med tra­fi­ken, men and­ra de­lar av året kan bli vär­re. Jag är oro­lig för hur det ska gå för bu­ti­ken om bil­tra­fi­ken stängs av, sä­ger Anet­te Ema­nu­els­son.

Hon får med­håll från and­ra hand­la­re i in­ners­tan.

– Jag kän­ner oro. Be­slu­tet har ta­gits all­de­les för snabbt. Vi ha­de hop­pats på att po­li­ti­ker­na skul­le ha lyss­nat mer på oss hand­la­re, sä­ger Fred­rik Svens­son som dri­ver Svens­sons ur.

EN FRÅGA SOM dis­ku­te­ras bland hand­lar­na är hur par­ke­rings­frå­gan ska lö­sas.

– Det går ju in­te ba­ra att be­stäm­ma att man ska ha en gå­ga­ta om man in­te be­stämt vart bi­lar­na ska ta vägen. Det här är att göra allt i fel ord­ning, sä­ger Fred­rik Svens­son.

Hen­rik Fors­sell som dri­ver bu­ti­ker­na Boys 2 Men och No 4 på St­or­ga­tan me­nar att en bätt­re di­a­log ha­de lug­nat nä­ringsid­kar­na.

– Vi har haft mö­ten he­la vå­ren och sagt att vi tror på en för­sik­ti­ga­re håll­ning till in­fö­ran­det av gå­ga­tor men po­li­ti­ker­na har tyd­li­gen in­te lyss­nat. Jag tror att många ha­de känt sig lug­na­re om de känt att det finns en plan. För oss som har bu­ti­ker och and­ra nä­rings­stäl­len i stan be­hövs ju en fram­för­håll­ning. Vi be­hö­ver ve­ta hur det ska se ut så att vi kan göra rätt in­ve­ste­ring­ar, sä­ger Hen­rik Fors­sell.

Bild: CA­MIL­LA HENTSCHEL

KRI­TIS­KA. ”På sikt kan man mins­ka tra­fi­ken men det känns som om det går för fort nu och ut­an en plan” sä­ger hand­la­ren Anet­te Ema­nu­els­son på Lyc­ko­hjär­ta. Hon får med­håll av Fred­rik Svens­son (längst upp till hö­ger) på Ur & Op­tik och Hen­rik Fors­sell på No 4. ”Det är in­te förs­ta gång­en som vi som job­bar i in­ners­tan blir över­kör­da av po­li­ti­ker­na, sä­ger Fred­rik Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.