Bay­lan (S): ”Kän­ner igen fru­stra­tio­nen”

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Ut­bil­da er och se möj­lig­he­ter­na. Det var Ibra­him Bay­lans, sa­m­ord­nings- och ener­gi­mi­nis­ter, bud­skap till de bo­en­de på Slo­a­lyc­kan.

Någ­ra barn sa till si­na kom­pi­sar att Ibra­him kom­mer. ”Ibra­hi­mo­vic?” sva­ra­de de and­ra.

Nej, det var in­te Zla­tan men väl Ibra­him Bay­lan (S), Sve­ri­ges sam­ord­ning­s­och ener­gi­mi­nis­ter som an­län­de till Slo­a­lyc­kan.

OCH VISST VAR han näs­tan li­ka po­pu­lär som en fot­bolls­stjär­na. Mo­bil­te­le­fo­ner­na åk­te fram för sel­fi­es och in­ne i lo­ka­len möt­tes han av ap­plå­der.

Han la un­dan mik­ro­fo­nen och ta­la­de till de ny­fik­na åhö­rar­na med ljud­lig stäm­ma. De fick hö­ra om hans re­sa från syd­öst­ra Tur­ki­et där han växte upp ut­an el, vägar och rin­nan­de vat­ten.

Hur han an­län­de till Sve­ri­ge som ti­o­å­ring med ett hjärt­fel. Han ge­nom­gick om­gå­en­de en hjär­to­pe­ra­tion och fick upp ögo­nen för det svens­ka sam­häl­let.

Men upp­väx­ten i för­or­ten Bot­kyr­ka var tuff. Många av kom­pi­sar­na blev tungt kri­mi­nel­la. Ibra­him Bay­lan vil­le dock an­norlun­da. När han be­stäm­de sig för att ut­bil­da sig i Umeå möt­tes han av många kri­tis­ka frå­gor.

– Du kan väl ste­ka ham­bur­ga­re ut­an hög­sko­le­ut­bild­ning, sa de. Ing­en ha­de tänkt på att ut­bil­da sig där jag växte upp, sä­ger han.

HAN KAN SE lik­he­ter­na mel­lan Bot­kyr­ka och Slo­a­lyc­kan.

– Jag kän­ner igen fru­stra­tio­nen då de kän­ner av de öka­de skill­na­der­na och ojämn­lik­he­ter­na som finns. En käns­la av orätt­vi­sa och det går in­te sä­ga att det är fel.

Vad tyc­ker du om det?

– Jag är full­stän­digt över­ty­gad om att det går att åt­gär­da. Det var där­för jag var så otro­ligt no­ga med att få ut att man mås­te en­ga­ge­ra sig.

Det är ett om­rå­de med en hel del pro­blem, vil­ka kon­kre­ta åt­gär­der finns det för att för­bätt­ra si­tu­a­tio­nen?

– Att på kort sikt se till att stär­ka upp po­li­sen. Att änd­ra la­gar­na så att brott beiv­ras. Det här att brott sker men ing­et hän­der, det hör jag all­de­les för of­ta.

– Där gör re­ge­ring­en sto­ra in­sat­ser, både i bud­ge­tar och lag­för­änd­ring­ar.

IBRA­HIM BAY­LAN ME­NAR ock­så att man mås­te för­stär­ka sko­lor­na för att nå fram till de som riskerar att ham­na på fel si­dan av la­gen re­dan i ti­dig ål­der.

– Men det ab­so­lut vik­ti­gas­te är att stöt­ta de för­äld­rar som in­te har koll på vad de­ras barn gör, sä­ger Ibra­him Bay­lan. Hur gör man det?

– Det finns någ­ra lo­van­de pro­jekt, att man re­dan från möd­ra­vårds­cen­tra­len fort­sät­ter att föl­ja upp för­äld­rar­na. På det vi­set kan man stöt­ta dem så de kan ta sitt an­svar. För när po­li­sen knac­kar på har det of­ta gått för långt. LÄS MER: Läs mer på sid 6-7.

Bild: PÄR LINDQVIST

TROR PÅ SKO­LAN. ”Ut­an en bra utbildning så kom­mer du ing­en vart på ar­bets­mark­na­den. Det var nyc­keln för mig och det tror jag fort­fa­ran­de är nyc­keln”, Ibra­him Bay­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.