Na­to-ge­ne­ra­len: Got­land är vik­tigt

Högs­ta be­fäl­ha­va­ren i Eu­ro­pa på be­sök i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Na­tos be­fäl­ha­va­re Cur­tis Sca­pa­rot­ti vill se yt­ter­li­ga­re trup­per till Eu­ro­pa för att mö­ta ett even­tu­ellt hot från Ryss­land.

Ef­ter be­sö­ket i Sve­ri­ge be­to­nar ock­så be­fäl­ha­va­ren Got­lands stra­te­gis­ka be­ty­del­se för he­la Ös­ter­sjö­re­gi­o­nen.

Sve­ri­ge och ÖB Mi­cael Bydén har un­der två da­gar stått som värd för ett se­mi­na­ri­um med che­fer från en rad oli­ka län­der, bland dem Na­tos högs­te be­fäl­ha­va­re i Eu­ro­pa Cur­tis Sca­pa­rot­ti. Un­der sin mi­li­tä­ra kar­riär har han bland an­nat lett ame­ri­kans­ka styr­kor un­der så­väl Irak-kri­get som i Af­gha­nis­tan.

Sca­pa­rot­ti lyf­te för ba­ra ett par da­gar se­dan in­för se­na­tens för­svars­ut­skott en öns­kan om trupp­för­stärk­ning­ar i Eu­ro­pa, nå­got han se­dan ut­veck­la­de på en fråga från TT:

– Si­tu­a­tio­nen i Eu­ro­pa har för­änd­rats, vi har en ut­ma­ning med Ryss­land som bli­vit me­ra ag­gres­sivt och som bry­ter mot in­ter­na­tio­nell lag­stift­ning. Vår håll­ning i Eu­ro­pa är bra, men in­te så bra som jag öns­kar. Jag vill in­te gå in på de­tal­jer men det är in­om al­la för­svars­gre­nar, fly­get, ma­ri­nen och ar­mén lik­som in­om cy­ber­sä­ker­het.

När det gäl­ler and­ra frå­gor, som om Sve­ri­ge ska gå med i Na­to och om Na­to kom­mer till svensk hjälp vid en mi­li­tärkris, duc­ka­de dä­re­mot Sca­pa­rot­ti.

– Vi har en stark re­la­tion, sa­de han om Na­to–sve­ri­ge och re­fe­re­ra­de till att ”Na­to har en öp­pen dörr-po­li­tik för län­der som de­lar vå­ra vär­de­ring­ar och le­ver upp till kra­ven”, be­träf­fan­de ett svenskt med­lem­skap.

Även ÖB Mi­cael Bydén pas­sa­de på frå­gan:

– Det är en fråga som jag in­te kan el­ler ska sva­ra på.

Dä­re­mot var det desto tyd­li­ga­re be­sked från Cur­tis Sca­pa­rot­ti kring be­ty­del­sen av Got­land ur ett mi­li­tärt och stra­te­giskt per­spek­tiv för he­la Ös­ter­sjö­re­gi­o­nen.

– Om du tit­tar på öns pla­ce­ring är det up­pen­bart, kon­troll över Got­land är myc­ket vik­tigt, sa­de han och syf­ta­de då fram­för allt på när det gäl­ler att kon­trol­le­ra kom­mu­ni­ka­tio­ner över Ös­ter­sjön. Tobias Österberg/tt

Pe­ter Wall­berg/tt

FOTO: FRED­RIK SAND­BERG/TT

Na­tos högs­te be­fäl­ha­va­re i Eu­ro­pa Cur­tis Sca­pa­rot­ti och Sve­ri­ges över­be­fäl­ha­va­re Mi­cael Bydén hål­ler press­träff ef­ter da­gens mö­te ut­an­för Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.