Aki­lov led in­te av nå­gon psy­kisk stör­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Rakhmat Aki­lov som är miss­tänkt för terror­då­det på Drottninggatan i Stock­holm led in­te av nå­gon psy­kisk stör­ning när at­ten­ta­tet ge­nom­för­des den 7 april. Det fram­går av den förs­ta rätts­psy­ki­a­tris­ka un­der­sök­ning­en.

Rätts­me­di­ci­nal ver­kets lä­kar­un­der­sök­ning läm­na­de still Stock­holms tings­rätt i går och kom fram till att Rakhmat Aki­lov in­te var psy­kiskt störd vid ti­den för gär­ning­en, skri­ver SVT.

Den an­sva­ri­ga lä­ka­ren be­dö­mer hel­ler in­te att Aki­lov led av all­var­lig psy­kisk stör­ning vid ti­den för un­der­sök­ning­en.

En­ligt lä­ka­rin­ty­get finns det hel­ler in­te an­led­ning att un­der­sö­ka fäng­el­se­för­bud el­ler rätts­psy­ki­a­trisk vård som på­följd.

– Det här på­ver­kar in­te ut­red­ning­en alls. Det­ta görs re­gel­mäs­sigt i ären­den av all­var­ligt slag, som det är frå­gan om här. Det har ba­ra att göra med frå­gan om på­följd, sä­ger Aki­lovs ad­vo­kat Jo­han Eriks­son till TT.

I öv­rigt har Eriks­son inga kom­men­ta­rer.

I går med­de­la­de åkla­ga­ren Hans Ihr­man att han be­gärt för­längd åtals­tid för det miss­tänk­ta terror­då­det.

”Om­fat­tan­de ut­red­nings­åt­gär­der i form av fort­sat­ta för­hör, ana­ly­ser, kart­lägg­ning­ar och tek­nis­ka un­der­sök­ning­ar åter­står in­nan för­un­der­sök­ning­en kan av­slu­tas”, skri­ver han i ett press­med­de­lan­de.

Ut­red­ning­en kan ta upp till ett år, har åkla­ga­ren Hans Ihr­man ti­di­ga­re med­de­lat.

Fem män­ni­skor mis­te li­vet i då­det, där en last­bil kör­des in på Drottninggatan i cen­tra­la Stock­holm den 7 april. 39-åri­ge Rakhmat Aki­lov från Uz­be­kis­tan har er­känt då­det och sit­ter häk­tad se­dan den 11 april. (TT)

FOTO: FRED­RIK PERS­SON/TT

Fem per­so­ner om­kom i ter­ror­at­tac­ken på Drottninggatan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.