Spänt kring hung­er­strejk

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

IS­RA­EL. Hund­ra­tals pa­les­tins­ka fång­ar hung­er­strej­kar i pro­test mot för­säm­ra­de för­hål­lan­den i is­ra­e­lis­ka fäng­el­ser.

Pro­tes­ten har fått stor upp­märk­sam­het i Is­ra­el. Bo­sät­ta­re har ord­nat grill­fest på par­ke­rings­plat­sen ut­an­för ett av fäng­el­ser­na och ny­li­gen häv­da­de Is­ra­els sä­ker­hets­mi­nis­ter Gi­lad Er­dan att Mar­wan Barg­hou­ti, en po­pu­lär le­dar­fi­gur in­om Fa­tah-rö­rel­sen, ätit ka­kor i hem­lig­het.

Pa­les­ti­ni­er ma­nar sam­ti­digt till boj­kott av ett piz­za­fö­re­tag se­dan re­stau­rang­ked­jan pub­li­ce­rat en bild som på­stås vi­sa när Bar­h­gou­ti bry­ter hung­er­strej­ken med tex­ten: ”Barg­hou­ti, om du ska bry­ta en (hung­er)strejk, var­för äter du in­te piz­za?” (TT)

FOTO: HUSSEIN MALLA/AP/TT

En poj­ke hål­ler i en skylt till stöd för de hung­er­strej­kan­de pa­les­tins­ka fång­ar­na, bred­vid ett por­trätt på Mar­wan Barg­hou­ti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.