Tur­ki­et var­nar USA

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

TUR­KI­ET. USA:S be­slut att stöd­ja den sy­risk­kur­dis­ka Ypg-mi­li­sen med va­pen i Sy­ri­en­k­ri­get kom­mer att få kon­se­kven­ser, en­ligt Tur­ki­ets pre­miär­mi­nis­ter Bi­na­li Yil­di­rim.

Re­ge­ring­en i An­ka­ra kal­lar tis­da­gens be­sked från Washing­ton ”oac­cep­ta­belt” och hop­pas att USA kom­mer att om­prö­va sitt be­slut.

– Vi kan in­te ac­cep­te­ra när­va­ron av ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tio­ner som ho­tar den tur­kis­ka sta­tens fram­tid. Vi hop­pas att den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en sät­ter stopp för den­na blun­der, sä­ger den tur­kis­ke vice pre­miär­mi­nis­tern Nu­ret­tin Ca­nik­li. (TT)

FOTO: INDRAYANANYARU MENTENG

En skö­ta­re un­der­sö­ker den vi­ta oran­gu­tang­en, som nu ska få ett namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.