Våld­täkt ut­reds som hat­brott

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. En per­son miss­tänks ha bli­vit kid­nap­pad och våld­ta­gen av fle­ra per­so­ner i Uppsa­la ti­digt på mor­gon un­der val­borgs­mäs­so­af­ton. Po­li­sen ut­re­der hän­del­sen som ett miss­tänkt hat­brott. Po­li­sen vill in­te sä­ga nå­got om off­rets kön el­ler ål­der.

– Gär­nings­män­nen har ve­lat krän­ka den här per­so­nen på grund av et­ni­ci­tet, et­nisk el­ler kul­tu­rell bak­grund, tros­be­kän­nel­se, sex­u­ell lägg­ning, kön­si­den­ti­tet el­ler könsut­tryck. Det är där­för vi ut­re­der brot­tet, trots att det hänt i Uppsa­la, sä­ger Gö­ran Stan­ton vid Stock­holmspo­li­sens hat­brotts­grupp. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.