Ju­lia Frej tar en sak i ta­get

FYL­LER 30: PRO­GRAM­LE­DA­REN SKA GE UT EGEN MU­SIK

Hallands Nyheter - - Livets Gång - MALIN EIJDE/TT

Hon har va­rit en mång­syss­la­re, minst sagt. 2010 blev Ju­lia Frej känd för tv-publi­ken som ena hal­van av hu­mor­du­on Ka­kan och Ju­lia på SVT, som ock­så gjor­de pratsho­wen Ka­ka på ka­ka, där Ju­lia skrev mu­si­ken. Hon led­de Tv6sats­ning­en Ink Mas­ter Sve­ri­ge, och Ju­lia och hen­nes gi­tarr har gäs­tat tv-pro­gram som Histo­rieä­tar­na och Plu­ras kök. Hon blev ock­så en vi­ral suc­cé i TV4:S Ny­hets­mor­gon med sin svens­ka tolk­ning av Bro­der Da­ni­els Sho­re­li­ne.

SAM­TI­DIGT MED TV-JOB­BEN var hon dj, mo­dell, och mu­si­ker med både so­lo­kar­riär och ett rock­band, High on He­els. Plus, un­der sju år, pe­da­gog med mu­si­k­in­rikt­ning på en för­sko­la. För­kla­ra hur det går ihop, den som kan.

– Det är in­te så smart, sä­ger Ju­lia och kon­sta­te­rar att med högt tem­po får man myc­ket gjort, men det är kans­ke in­te rätt stra­te­gi för per­fek­tion.

– Men jag har lärt mig att fo­ku­se­ra på en sak i ta­get. Och egent­li­gen har jag he­la ti­den gjort mu­sik. Och mo­del­lan­det och tv-job­ben var en su­per­b­ra er­fa­ren­het för att job­ba på scen.

Hon växte upp med för­äld­rar och sys­kon i Sko­gås och Nac­ka, och he­la hen­nes släkt kom­mer från Stock­holms­om­rå­det. Hon bör­ja­de ti­digt med teater, dans och mu­sik, och skrev myc­ket. När hon fick en gi­tarr som 17–18-åring bör­ja­de hon skri­va lå­tar. Det blev en rädd­ning un­der gym­na­si­eå­ren. Hon var skol­trött och be­höv­de fin­na nå­got hon var bra på och som gav me­ning.

– När jag hit­ta­de mu­sik­for­men att skri­va i så blev det en sorts te­ra­pi. Al­la mi­na lå­tar är speg­ling­ar av mitt liv och vad jag har tänkt på el­ler gått ige­nom, ocen­su­re­rat.

Hon äls­kar barn, sä­ger hon, och har ar­be­tat med barn un­der 20åren. In­te ba­ra på för­sko­la ut­an ock­så vo­lon­tärt för or­ga­ni­sa­tio­nen I am you, ge­nom vil­ka hon har star­tat mu­sik­pro­jekt i två flyk­ting­lä­ger i Gre­kland till­sam­mans med Sandra Nor­din.

– Jag är gans­ka bra på mu­sik­pe­da­go­gik och att få barn att slapp­na av. Och så tyc­ker jag att det be­hövs otro­ligt många fler vux­na än vad det finns just nu, över­allt i he­la värl­den, som vill lä­ra barn sa­ker och va­ra de­ras vän. Var kom­mer en­ga­ge­mang­et ifrån?

– Jag tyc­ker in­te om att tyc­ka så myc­ket, jag vill hell­re göra. Se­dan är jag gans­ka in­tres­se­rad av att ta re­da på sa­ker själv, och in­te ba­ra se på ny­he­ter­na. Det var där­för jag åk­te till Gre­kland, för jag vil­le se hur de har det där. Och det vet ju ing­en av oss här i Sve­ri­ge nå­got om, för det är ing­en som rap­por­te­rar där­i­från. Det var en jät­te­vik­tig in­sikt för mig per­son­li­gen, för då vet jag att man in­te ska ut­gå från me­di­a­bil­den, egent­li­gen nå­gon­sin.

PRO­JEK­TET ÄR PÅ­GÅEN­DE och hon kom­mer att åter­vän­da till det. Sam­ti­digt på hem­ma­plan har Ju­lia Frej ska­lat bort al­la syss­lor ut­om mu­si­ken. Hon spe­lar myc­ket li­ve och släp­per snart EP:N Frö­ken Frejs epist­lar med eg­na lå­tar. Ti­teln an­spe­lar på Bell­mans verk, ef­tersom lå­tar­na är brev ur hen­nes liv. Hen­nes nya sats­ning är tex­ter på svens­ka.

– Jag har märkt att jag får myc­ket gen­svar på mitt svens­ka ma­te­ri­al, och jag tror att det är för att det är per­son­ligt och li­te na­ket. Om man sjung­er på sitt mo­ders­mål så är det inga fil­ter. Det kans­ke är där­för folk gil­lar det.

Det är en ny fas för Ju­lia Frej. Bit för bit har and­ra syss­lor ska­lats bort, och kvar är gi­tar­ren och lå­tar­na. – Jag kom­mer att job­ba med mu­sik tills jag dör, sä­ger ar­tis­ten och låt­skri­va­ren.

"Om man sjung­er på sitt mo­ders­mål så är det inga fil­ter"

JU­LIA FREJ

NU FYL­LER HON 30 och blic­kar fram­åt. Hon trivs med li­vet, le­ver i en ny re­la­tion, och ser fram emot att tur­ne­ra med sitt nya ma­te­ri­al. 30-års­da­gen har hon läng­tat ef­ter se­dan hon var ton­å­ring.

– Jag har tänkt att när jag är 30 har jag kom­mit nå­gon­stans, och då kom­mer nog jag att va­ra li­te smar­ta­re. Och det är jag fak­tiskt. Jag tän­ker ige­nom sa­ker myc­ket mer i dag, och le­ver ett nytt liv som är myc­ket lug­na­re än för­ut.

Själ­va da­gen D blir in­te så lugn ut­an ska fi­ras re­jält.

– Jag gil­lar att ha sto­ra fes­ter och sam­la al­la jag äls­kar. Det finns all­tid an­led­ning att fi­ra att man fort­fa­ran­de le­ver, tyc­ker jag. Och mi­na vän­ner är bra på att ha ro­ligt.

Bild: NOELLA JO­HANS­SON/TT

SKA FI­RA. Tret­tio­års­da­gen ska fi­ras re­jält med ett stort mu­sik­ka­las på Söd­ra Te­a­tern. ”Jag gil­lar att ha sto­ra fes­ter och sam­la al­la jag äls­kar”, sä­ger Ju­lia Frej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.