Frå­gan var om hon skul­le till Skövde el­ler in­te

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

En ti­dig mor­gon går jag på kon­di­to­ri­et i Fal­ken­berg och äter fru­kost. Hug­ger tag i en tid­ning och lä­ser, me­dan kaf­fet sval­nar. Det är Da­gens In­du­stri, tid­ning­en allt­så. Jag är stund­tals glad att jag in­te be­hö­ver le­va ett af­färs­liv. Jag är ba­ra en lön­ta­ga­re. Men man kan lä­sa med fa­sci­na­tion.

Ty i tid­ning­en ser jag att fö­re­ta­get An­ti­cimex, som be­käm­par ska­de­djur, räk­nar med att växa sig stör­re. ”An­ti­cimex gyn­nas av en ökad sprid­ning av råt­tor i en var­ma­re och mer urban värld”, skri­ver tid­ning­en.

Och vd:n ut­tryc­ker sig om ska­de­dju­ren och fö­re­ta­gets möj­lig­he­ter:

”Till­väx­ten un­der­stöds av en ur­ba­ni­se­ring, av att folk re­ser mer och den glo­ba­la upp­värm­ning­en. Allt det dri­ver ska­de­djur. Den glo­ba­la upp­värm­ning­en ä ren­far­lig trend. De tär svårt att hit­ta af­färs­möj­lig­he­ter på den, men ska­de­djurs be­kämp­ning ä ren .”

Hmmm.

KAF­FET KALLNAR I kop­pen. En lätt be­dö­van­de in­sikt in­fin­ner sig vid kon­di­to­ri­ets fru­kost­fral­la: i al­la fall rått­jak­ten har lo­van­de fram­tids­ut­sik­ter i en upp­värmd värld.

Jag läg­ger ifrån mig tid­ning­en och över­går till mo­bi­len och tar mig in på Fa­ce­book.

Jag ögnar, fin­ner alltjämt en viss gläd­je i kam­ra­ters be­trak­tel­ser. Ser att en kom­pis i Stock­holm prö­var en frå­ge­ställ­ning på si­na Fa­ce­book-vän­ner:

"När bör­ja­de vi miss­tän­ka 60-åri­ga da­mer med barn­barn för att va­ra lu­ren­dre­ja­re?"

”Di­lem­ma: Träf­far dam, cir­ka 60, med barn­barn som sä­ger att hon bli­vit fick­tju­vad på Don­ken. Vill ha 420 kro­nor för att ta sig hem till Skövde. Vad göra? Vad skul­le ni göra?”

Hon har fått 41 kom­men­ta­rer, mesta­dels oli­ka va­ri­an­ter på en miss­tänk­sam­het och hur man ska för­vis­sa sig om att kvin­nan och bar­net verk­li­gen är nöd­ställ­da. Och hur kan man sä­ker­stäl­la att så små­ning­om få peng­ar­na till­ba­ka, som tan­ten lo­var. Klas­siskt be­drä­ge­ri­för­sök? Har hon ing­en släk­ting som kan swisha? Och så vi­da­re. Ro­li­gast är han med kom­men­ta­ren: ”Det finns ing­en som fri­vil­ligt åter­vän­der till Skövde!”. El­ler den som kom­men­te­rar di­lem­mat med: ”Jag skul­le ha skju­tit mig.”

KOMMENT ARSFLÖDET ROAR OCH oro­ar mig. Värl­den är svår. Di­lem­mor över­allt. Men när bör­ja­de vi miss­tän­ka 60-åri­ga da­mer med barn­barn för att va­ra lu­ren­dre­ja­re?

Jag fun­de­rar på mitt svar: Ge kvin­nan 420 kro­nor. Be­trak­ta dem som för­lo­ra­de. Bli glad om allt skett i är­lig­het och upp­rik­tig­het. Jag av­slu­tar mitt kal­la kaf­fe. Går ut i en strå­lan­de vår­mor­gon. Och den som till även­tyrs in­te vet det: Don­ken är se­dan många år stor­stads­slang för Mc­do­nalds.

HÅ­KAN BERG­STRÖM

Född årets mör­kas­te dag, op­ti­mis­tisk än­då

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.