Eli­as­son läm­nar hoc­keyn

ISHOCKEY: ”SLU­TA EF­TER OS HA­DE VA­RIT NATURLIGARE”

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - MA­RIE CARLS­SON TT

Lu­leås lag­kap­ten, som för­de la­get till Sm-guld i fjol, bry­ter kon­trak­tet med ett år kvar. När TT når Emma Eli­as­son på te­le­fon har det gått någ­ra tim­mar se­dan det blev of­fent­ligt, och hon har hun­nit med ett gäng in­ter­vju­er på are­nan där hon nu spe­lat ishockey för sista gång­en.

– Det är li­te blan­da­de käns­lor, klart att det skul­le va­ra smi­di­gast om det gick smärt­fritt för­bi ut­an upp­stån­del­se. Men det är ock­så vik­tigt att få ett av­slut, sä­ger hon. TT: Vad är den främs­ta an­led­ning­en till att du slu­tar?

– Det är ab­so­lut främst för att jag kän­ner att jag be­hö­ver li­te tid för åter­hämt­ning. Jag har va­rit 200 pro­cent sys­sel­satt i så många år och kän­ner att jag mås­te slå stopp in­nan det är för sent, sät­ta en pin­ne i hams­ter­hju­let. Fy­siskt ha­de jag nog kun­nat kö­ra på be­tyd­ligt läng­re, men men­talt sä­ger det stopp.

UT­Ö­VER BRIS­TEN PÅ åter­hämt­ning har kon­flik­ten med för­bunds­kap­ten Leif Boork hängt över Eli­as­son det se­nas­te året. Eli­as­son de­bu­te­ra­de i Dam­kro­nor­na re­dan som 14-åring och är en av sil­ver­hjäl­tar­na från OS i Tu­rin 2006.

DET SE­NAS­TE ÅRET har hon dock stått ut­an­för lands­la­get, se­dan Boork valt att pe­ta stjär­nan un­der uppmärksammade for­mer. An­led­ning­en, en­ligt Boork, är att Eli­as­son gått över grän­sen i en dis­kus­sion dem emel­lan.

– Nog har det väl på­ver­kat mig även om jag för­sökt ha di­stans till det. Det är in­te där­för jag tar be­slu­tet, men klart att det bi­dra­git. Men jag kän­ner att jag är rätt hand­fal­len, jag kan in­te gör så myc­ket åt det där, sä­ger Eli­as­son.

NÅG­RA FLER DE­TAL­JER om vad kon­flik­ten hand­lat om vill hon in­te gå in på. Men hon flag­gar för en do­ku­men­tär som kom­mer näs­ta år, ef­ter OS.

– Där kom­mer myc­ket av det här att tas upp. Sam­ti­digt, jag vet in­te så myc­ket mer än det som är ute, jag har in­te fått nå­gon di­rekt an­led­ning, det är väl­digt dif­fust. TT: Om OS ha­de va­rit ak­tu­ellt, ha­de du tänkt på an­nat sätt då?

– Jag tror det ha­de va­rit an­norlun­da, då ha­de jag sett till att få li­te bätt­re för­ut­sätt­ning­ar – kans­ke plug­ga li­te mind­re för att sat­sa mot det. Men nu finns lik­som ing­en an­led­ning, jag kän­ner att jag nog är väl­digt långt från dis­kus­sio­ner­na.

Lu­leås Emma Eli­as­son, en av Sve­ri­ges främs­ta spe­la­re ge­nom tiderna, slu­tar med ishoc­keyn – 27 år gam­mal. Med ett år kvar till OS av­slu­tar back­stjär­nan sin kar­riär ef­ter pet­ning­en från lands­la­get. – Ha­de ab­so­lut känts naturligare att slu­ta ef­ter OS, sä­ger hon.

FRÅN EN LÅNG kar­riär, 13 år på elit­ni­vå, finns det många star­ka min­nen att ploc­ka ut.

– Fram­för allt är det Os-silv­ret som lig­ger varmt om hjär­tat. Men ock­så al­la år i Brynäs, och att vi lyc­ka­des ta fy­ra Sm-sil­ver. Vm-bron­set på hem­ma­plan 2005 fram­för min fa­milj var ock­så stort. Och så kans­ke det all­ra star­kas­te, Sm-gul­det på hem­ma­plan med Lu­leå i fjol, just ef­tersom man var en så bi­dra­gan­de pus­sel­bit. Och allt stöd man fick, det var som ett kvit­to på att man bli­vit be­kräf­tad som hoc­key­spe­la­re.

Bild: JES­SI­CA GOW/TT

HOCKEYSTJÄRNA. Lu­leås Emma Eli­as­son läg­ger kar­riä­ren på hyl­lan. ”Fy­siskt ha­de jag nog kun­nat kö­ra på be­tyd­ligt läng­re, men men­talt sä­ger det stopp”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.