Rf-ba­sen om Afc-upp­lägg: Myc­ket märk­ligt

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

I den nya all­svens­ka klub­ben AFC Eskilstu­na väljs ord­fö­ran­den på tio år och klub­ben har en med­lems­av­gift som är dub­belt så dyr som den näst högs­ta i all­svens­kan.

– Det här är myc­ket märk­ligt, sä­ger Rik­sid­rotts­för­bun­dets ord­fö­ran­de Björn Eriks­son till TV4:S Fot­boll­s­ka­na­len.

Eriks­son sä­ger att tio år ”får be­teck­nas som en när­mast utrot­nings­ho­tad va­ri­ant”.

Sty­rel­se­med­lem­mar­na i AFC Eskilstu­na väljs ock­så på lång tid, sex re­spek­ti­ve tre år. I stad­gar­na står ock­så att det krävs fy­ra fem­te­de­lars ma­jo­ri­tet när sty­rel­se­med­lem­mar och ord­fö­ran­de ska väl­jas, in­te en­kel ma­jo­ri­tet som i de fles­ta för­e­ning­ar.

ORD­FÖ­RAN­DEN I AFC Eskilstu­na, Alex Ryss­holm, för­sva­rar stad­gar­na som sä­ger att han sit­ter i tio år.

– Vi vill ta till­va­ra kon­ti­nu­i­te­ten som vi an­ser är fun­da­men­tal för att ut­veck­las vi­da­re som den unga klubb vi är, sä­ger han till Eskilstuna­ku­ri­ren.

Ryss­holm tyc­ker in­te hel­ler att med­lems­av­gif­ten är för hög.

– Man får in­te glöm­ma att det in­be­gri­per många and­ra för­må­ner i form av ra­bat­te­ra­de års­kort, sup­por­terar­tik­lar, gra­tis en­tré till vå­ra trä­nings­mat­cher med me­ra, sä­ger han.

ESKILSTU­NA KOM­MUNS ord­fö­ran­de Jim­my Jansson är kri­tisk till den ne­ga­ti­va pub­li­ci­tet som AFC fått den se­nas­te ti­den och sä­ger till Eskilstu­na-ku­ri­ren att kom­mu­nens elit­stöd på 150 000 kro­nor kan hål­las in­ne om en för­e­ning in­te ex­po­ne­rar sta­den på ett po­si­tivt sätt.

– Vi gör vårt bästa för att göra det. Vi käm­par på pla­nen, be­sö­ker ung­do­mar i sko­lor, pla­ne­rar natt­vand­ring­ar och and­ra ak­ti­vi­te­ter. Vi ska­par till­sam­mans med vår sup­por­ter­klubb en fin och trev­lig sup­por­ter­kul­tur. Vi re­pre­sen­te­rar Eskilstu­na på and­ra fron­ter i lan­det och vi­sar hög mo­ral och re­spekt gente­mot vå­ra mot­stån­da­re – trots att vi of­ta be­möts med hot och hat från de­ras sup­port­rar. Vi tyc­ker in­te att vi har någon­ting att skäm­mas för, sä­ger Ryss­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.