Idrotts­pro­fi­ler går ihop mot pe­do­fi­li

Idrotts­bre­vet och Idrotts­kar­tan

Hallands Nyheter - - Sporten - MA­RIE CARLS­SON TT

Barn ska kän­na sig li­ka tryg­ga in­om id­rot­ten som i sko­lan. Där­för lan­se­rar idrotts­stjär­nor ”Idrotts­bre­vet” – som ska hjäl­pa för­e­ning­ar i ar­be­tet mot sex­u­el­la över­grepp. – Det enk­las­te för pe­do­fi­ler i dag är att job­ba med id­rott för att id­rot­ten har vänt bar­nen ryggen och ac­cep­te­rar vem som helst, sä­ger Pa­trik Sjöberg.

Pa­trik Sjöberg, som själv ut­sat­tes för över­grepp av sin trä­na­re som barn, står till­sam­mans med pro­fi­ler som Tho­mas Ra­vel­li, Mi­kae­la Laurén och Bör­je Sal­ming bakom Idrotts­bre­vet.

– Jag ser det här ini­ti­a­ti­vet som ban­bry­tan­de, och ett mås­te in­om svensk id­rott. Det här job­bet kom­mer att för­änd­ra Id­rotts-sve­ri­ge dras­tiskt, sä­ger Sjöberg.

– Om det ha­de funnits när jag var ung kans­ke in­te jag ha­de rå­kat ut för de här sa­ker­na och in­te hel­ler and­ra kom­pi­sar och kil­lar ef­ter mig. In­om id­rot­ten har pe­do­fi­ler haft en väl­digt stor möj­lig­het att fly­ga un­der ra­darn.

Bre­vet, som är skri­vet i punkt­form, ska va­ra ett lät­till­gäng­ligt hjälp­me­del för för­e­ning­ar att job­ba brotts­före­byg­gan­de och att spri­da kun­skap. För­äld­rar ska kun­na skic­ka vi­da­re Idrotts­bre­vet till bar­nets för­e­ning och de för­e­ning­ar som väl­jer att föl­ja rikt­lin­jer­na får en oran­ge mar­ke­ring på en na­tio­nell kar­ta – ”Idrotts­kar­tan”.

– Det jag mär­ker när jag är ute och fö­re­lä­ser är att många för­äld­rar tror att det fun­ge­rar på sam­ma sätt in­om id­rot­ten som i sko­lan, att det är an­mäl­nings­plikt och att man har kon­troll på vil­ka som job­bar med bar­nen. Så är det in­te ty­värr, sä­ger Sjöberg.

I IDROTTS­BRE­VET STÅR bland an­nat att för­e­ning­ar­na ska krä­va ut­drag ur be­last­nings­re­gist­ret för trä­na­re och ledare, som dess­utom ska skri­va un­der ett kon­trakt gäl­lan­de ar­be­tet mot sex­u­el­la över­grepp mot barn. Bre­vet, som Sjöberg hop­pas ska sit­ta på många to­a­lett­dör­rar i om­kläd­nings­rum fram­ö­ver, ska ock­så en­kelt för­kla­ra för barn vad sex­u­el­la över­grepp egent­li­gen är.

– Barn har in­te fått den in­for­ma­tio­nen, och vi mås­te bör­ja pra­ta om det. Om vi in­te gör det då lå­ter vi det ske.

Ini­ti­a­tiv­ta­gar­na till Idrotts­bre­vet lyf­ter även kri­tik mot Rik­sid­rotts­för­bun­det, RF. Det gäl­ler en pa­ra­graf i för­bun­dets stad­gar som sä­ger att pre­skrip­tions­ti­den för ett brott är två må­na­der – vil­ket skil­jer sig från den svens­ka la­gen där pre­skrip­tions­ti­den för an­mä­lan av sex­u­el­la över­grepp är 5–15 år ef­ter det att bar­net fyllt 18 år.

– Det tog mig 40 år att be­rät­ta om vad jag ha­de va­rit med om, vad är det för sig­na­ler man skic­kar ut egent­li­gen? Att ha eg­na pa­ra­gra­fer för brott mot barn är fel, vi har ju svensk lag­stift­ning där id­rot­ten in­te är ett un­dan­tag. Al­la är väl­digt tröt­ta på de här fal­len av sex­u­el­la över­grepp mot barn som gång på gång dy­ker upp in­om id­rot­ten. Ett fall är re­dan för myc­ket, sä­ger Sjöberg.

RF:S ORD­FÖ­RAN­DE BJÖRN Eriks­son berättar att han på riksid­rotts­mö­tet näs­ta vec­ka kom­mer att fö­re­slå en änd­ring för att tyd­lig­gö­ra vad som gäl­ler.

– Pre­skrip­tions­ti­den kom till 2011 när vi ha­de pro­blem in­om hoc­key och fot­boll där man ma­ni­pu­le­ra­de re­sul­ta­ten ge­nom an­mäl­ning­ar – vil­ket gjor­de att mat­cher in­te av­gjor­des på pla­nen ut­an på vem som ha­de bäst ad­vo­kat. Skä­let är att civil lag all­tid gäl­ler, det finns ing­en pre­skrip­tions­tid på två må­na­der för sex­u­ellt över­grepp mot barn. Men jag för­står att det ska­par för­vir­ring, där­för kom­mer jag att fö­re­slå att vi ska be­hål­la pre­skrip­tions­ti­den för de här fal­len, men för sex­u­el­la över­grepp mot barn och and­ra grova ci­vi­la brott in­fö­ra en sär­skild pa­ra­graf, sä­ger Eriks­son.

Ar­gu­men­tet att sän­da ut rätt sig­na­ler hål­ler han med om.

– Jag tyc­ker vi ska för­sö­ka göra om den pa­ra­gra­fen så att vi skil­jer på det som har med mat­cher att göra och det and­ra, så blir det enkla­re.

Bild: GP, TT OCH BILDBYRÅN

HJÄLP­ME­DEL. Nu lan­se­rar ett an­tal idrotts­stjär­nor ”Idrotts­bre­vet” som ska hjäl­pa för­e­ning­ar i ar­be­tet mot sex­u­el­la över­grepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.