Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Idrotts­bre­vet, som lan­se­ras un­der ons­da­gen, har ta­gits fram av kri­mi­no­lo­gen Ni­na Rung till­sam­mans med Lars Ahrre­ni­us, ju­rist i barn­rätts­frå­gor och Ma­ria Schil­lac­ci, psy­ko­log.

* Idrotts­stjär­nor som bland and­ra Pa­trik Sjöberg, Lin­néa Claesson, Mi­kae­la Laurén, Bör­je Sal­ming, An­ton Hysén Tho­mas Ra­vel­li * De för­e­ning­ar som väl­jer att föl­ja rikt­lin­jer­na mar­ke­ras på en kar­ta, den så kal­la­de Idrotts­kar­tan.

* I dag kom­mer ini­ti­a­tiv­ta­gar­na att va­ra med och lyss­na när riks­da­gen pre­sen­te­rar en rap­port som be­ly­ser bris­ten av barn­rätts­per­spek­ti­vet på vis­sa håll in­om id­rot­ten – och som ef­ter­ly­ser bätt­re upp­följ­ning från re­ge­ring­en när det gäl­ler vad Rik­sid­rotts­för­bun­det, RF, gör med de bi­drag de får.

* Idrotts­bre­vet är ett sam­ar­be­te med Treskabli­noll som ar­be­tar mot sex­u­ellt ut­nytt­jan­de av barn och ti­di­ga­re har star­tat ”För­sko­lebre­vet”. Treskabli­noll kom fram ef­ter en un­der­sök­ning från 2007 som sa att tre barn i var­je klass ut­sätts för sex­u­el­la över­grepp.

* En­ligt en un­der­sök­ning från Stif­tel­sen All­män­na barn­hu­set från 2015 ut­sätts ett av fem barn för sex­u­el­la över­grepp, det vill sä­ga sex barn i var­je klass.

står bakom.

och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.