Jo­el hop­pas loc­ka över bror­san till VM

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖ­RAN SUNDBERG TT

Jo­el Lun­dqvist har ald­rig spe­lat ett VM el­ler nå­gon an­nan stor lands­lagstur­ne­ring ihop med tvil­ling­bror­san Hen­rik, mål­vaktskung­en i NY Rang­ers. Han hop­pas att det ska hän­da nu – men har ing­en aning om det blir så. I ett sms har dock lands­lags­kap­ten Lun­dqvist plus­sat för det fi­na väd­ret i Köln.

Sam­ti­digt som St Lou­is-for­war­den Pa­trik Berglund tac­ka­de nej till Vm-spel åk­te NY Rang­ers ur Stan­ley Cup-slut­spe­let och ge­nast tän­des för­hopp­ning­ar om att Hen­rik Lun­dqvist ska kom­ma till VM.

Ef­ter ut­tå­get var han in­te spe­ci­ellt su­gen att pra­ta VM, men läm­na­de frå­gan öp­pen.

JO­EL LUN­DQVIST skic­ka­de ett sms till sin bror på ons­dags­mor­go­nen.

– Jag skic­ka­de ba­ra ”fa­sen vad trå­kigt, fint vä­der i Köln” typ. Mer än så är det in­te. Jag vet själv hur det är att åka ur slut­spel och han har en än­nu läng­re sä­song. Han be­hö­ver nog en dag el­ler två för att stänga allt och se­dan får man se, sa­de Jo­el Lun­dqvist ef­ter ons­da­gens Tre Kro­nor-trä­ning.

Tvil­ling­ar­na har ald­rig spe­lat ett mäs­ter­skap med lands­la­get till­sam­mans. Se­nast de gjor­de en lands­lagstur­ne­ring ihop var i Tjec­ki­en för 14 år se­dan. Hoc­key­brö­der­nas al­ma­nac­kor har helt en­kelt in­te syn­kat, trots att Jo­el nu gör sitt sjun­de VM. Hen­rik Lun­dqvist spe­la­de sitt se­nas­te VM i Que­bec 2008 och hur den fy­sis­ka sta­tu­sen är med ho­nom vet in­te Jo­el.

– Vi har in­te haft nå­gon sån di­a­log. Jag har all­tid ve­lat lig­ga lågt med sånt, även om det är ens bror så är det slut­spel och då är det ba­ra kor­ta lyc­ka till el­ler grat­tis. Han är in­ne i sitt och jag i mitt, man pra­tar in­te så myc­ket egent­li­gen.

Lands­lags­led­ning­en kom­mer att vän­ta med att ta kon­takt med Hen­rik Lun­dqvist.

– JUST NU lå­ter vi ho­nom va­ra. Vi vet vil­ken täv­lings­män­ni­ska han är så vi kom­mer att vän­ta nå­gon el­ler ett par da­gar, sa­de Grön­borg som berättar att Pa­trik Berglund tac­kat nej av per­son­li­ga skäl.

Rang­ers­for­war­den Mi­ka Zi­ba­ne­jad sa­de att han in­te kom­mer att spe­la VM då han har ett ut­gå­en­de kon­trakt.bac­ken Oli­ver Ek­man Lars­son mis­sa­de ons­da­gens trä­ning på grund av sjuk­dom och är osä­ker in­för Lett­lands­mat­chen.

Bild: MAR­CUS ERICS­SON

Jo­el Lun­dqvist mes­sar sin tvil­ling­bror i USA och berättar bland an­nat att väd­ret är fint i Köln . . .

Bild: SETH WENIG

Kan tvil­ling­bror­san Jo­els sms loc­ka Hen­rik Lun­dqvist till ishockey-vm i Köln?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.