Eriks­son Eks gal­na sä­song når nya höjder

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖ­RAN SUNDBERG TT

Han har spe­lat i fy­ra oli­ka ligor, där­ibland NHL, två oli­ka lands­lag och hans sä­song har på­gått i tio må­na­der. När 20-åri­ge Jo­el Eriks­son Ek kli­ver in mot Lettland i VM har hans spek­ta­ku­lä­ra hoc­key­resa den här sä­song­en nått fram till match 77.

– Jag ha­de ald­rig kun­nat tro att jag skul­le få upp­le­va så myc­ket. Det har va­rit både ro­ligt och lä­ro­rikt, sä­ger han.

Man skul­le kun­na tän­ka sig att 20-åring­en, som är sista­år­sju­ni­or, skul­le va­ra trött, sli­ten och att krop­pen hans skul­le skri­ka ef­ter se­mes­ter vid det här la­get.

I STÄL­LET FLYT­TAR han bit­vis un­dan mot­stån­da­re som om det hand­la­de om ju­ni­or-vm och fort­sät­ter att im­po­ne­ra med fart och fi­ness. Se­mes­ter finns in­te i tan­kar­na. – Det gäl­ler ba­ra att fort­sät­ta trum­ma på, in­te tän­ka för myc­ket. Nju­ta av da­gen, göra det bästa av den och för­hopp­nings­vis va­ra än­nu bätt­re näs­ta dag. Jag lär mig sa­ker var­je dag för det är oer­hört bra spe­la­re här, sä­ger Eriks­son Ek. Vad är hem­lig­he­ten för att or­ka med allt?

– Det gäl­ler ba­ra att för­sö­ka ta hand om krop­pen, äta och so­va bra. Som det tja­tats på mig som ung att det var vik­tigt för att lyc­kas. Det har va­rit nyc­keln för mig. Ha­de jag in­te gjort det så ha­de jag sä­kert haft en del ska­dor ef­ter en sån här sä­song.

Min­ne­so­ta- och Fär­je­stads­for­war­den har spe­lat i NHL, Stan­ley Cup-slut­spe­let, SHL, Sm-slut­spe­let, AHL, CHL, ju­ni­or-vm och sto­ra VM un­der den här sä­song­en som bör­ja­de med roo­kie­lä­ger med Min­ne­so­ta i ju­li i fjol.

Han bör­ja­de sä­song­en i NHL, lå­na­des ut till Fär­je­stad, och åk­te över igen ef­ter Sm-slut­spe­let. För­u­tom al­la mat­cher har ock­så fått by­ta mil­jö med jäm­na mel­lan­rum.

Ba­ra se­dan i ju­li för­ra året har han flu­git över At­lan­ten åt­ta gång­er. Res­väs­kan har bli­vit lät­ta­re för var­je gång. Han har bli­vit spe­ci­a­list på att pac­ka.

– He­he, jag vet i al­la fall vad jag in­te be­hö­ver ha med mig. Förr pac­ka­de man för myc­ket, nu har man lärt sig.

I DE TVÅ se­nas­te mat­cher­na har Eriks­son Ek spe­lat i en ked­ja med två Wil­li­am, 24-åri­ge Karls­son från Columbus och 21-åri­ge Ny­lan­der, To­ron­to. Den sist­nämn­de har han spe­lat till­sam­mans med i ju­ni­or­lands­la­get.

– Vi har gjort någ­ra mat­cher ihop. Se­dan är han in­te så jät­te­o­lik Alex­an­der (yng­re Ny­lan­der­bror­san) hel­ler och jag spe­la­de ju med ho­nom i JVM i år. Det är kul, han är en oer­hört bra spe­la­re. Al­la vi tre i ked­jan åker gans­ka myc­ket skrid­skor och spe­lar väl fort­fa­ran­de en ung hoc­key ef­tersom vi är unga. Vi tän­ker gans­ka li­ka, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.