Sä­song­er som bör­jar och slu­tar

Hallands Nyheter - - Sporten - LEIF JO­HANS­SON leif.jo­hans­son@tt.se

Tips­mat­cher­na från Sve­ri­ge är från bör­jan av sä­song­en. I Eng­land hand­lar det mer om li­gaspur­ten.

Sä­song­en 2016–17 av Premier Le­a­gue av­slu­tas 21 maj. Det är in­te många mat­cher och po­äng kvar att spe­la om för la­gen. På vec­kans stryk­tips finns Sun­der­land och Midd­les­brough. Bå­da är kla­ra för de­gra­de­ring till Cham­pi­ons­hip.

Det har spe­lats sju om­gång­ar av all­svens­kan. Det finns en tyd­lig fak­tor från statistiken. När 56 mat­cher har spe­lats av all­svens­kan lig­ger an­de­len oav­gjor­da re­sul­tat på 36 pro­cent – det är högt! Årets all­svens­ka bör­ja­de 1 april. Det in­ten­si­va spel­pro­gram­met med sju om­gång­ar kan sät­ta si­na spår på re­sul­ta­ten.

Brom­ma­poj­kar­na är ny­kom­ling i su­pe­ret­tan

PREMIER LE­A­GUE

och la­get gjor­de någ­ra riktigt bra re­sul­tat i Svens­ka cu­pen strax fö­re se­ri­estar­ten. BP var ran­kat som el­va av 16 på odds­lis­tan fö­re cup­spe­let. Vid pre­miä­ren var BP ran­kat som tvåa ef­ter Dal­kurd på odds­vär­de­ring­en. Lag som bli­vit de­gra­de­ra­de från all­svens­kan kan få en tuff sä­song i su­pe­ret­tan. Det finns det många be­vis på se­dan ti­di­ga­re. Tips­ku­pong­en av­slu­tas med fy­ra mat­cher från di­vi­sion 1. När fy­ra om­gång­ar är spe­la­de finns det in­te många be­sked om form el­ler bra fak­ta­ra­der.

En ny tips­sä­song!

Bour­ne­mouth har släppt in 65 mål och ba­ra Swan­sea och Hull är säm­re. Sam­ti­digt har Bour­ne­mouth hål­lit nol­lan tio gång­er och det är god­känt. Bour­ne­mouth tog 42 po­äng i Premier se­nas­te sä­song­en och slu­ta­de på 16:e plats. Till näs­ta sä­song krävs stör­re re­sur­ser för näs­ta steg upp­åt. Burn­leys Sam Vo­kes gjor­de bå­da må­len mot WBA se­nast. Burn­ley är bra hem­ma och us­la på bor­ta­plan.

Midd­les­brough– Sout­hamp­ton

Det blev ba­ra en sä­song för Midd­les­brough i Premier Le­a­gue. Sout­hamp­ton har här sin sista chans att be­seg­ra sam­ma mot­stån­da­re hem­ma och bor­ta un­der sä­song­en. Rätt fa­vo­rit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.