Rull­tår­te­ka­os vän­tar årets kän­dis­ba­ga­re

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - EMILIE TÖRNQVIST TT

En gla­di­a­tor, en fy­si­ker och en cur­ling­mäs­ta­re finns bland de tävlande i fjär­de om­gång­en av He­la kän­dis-sve­ri­ge ba­kar. Re­dan i rull­tårts­ut­ma­ning­en blir det ka­os.

Pro­gram­le­da­ren Til­de de Pau­la Eby är till­ba­ka vid Tax­inge slott till­sam­mans med mäs­ter­ba­ga­ren Jo­han Sör­berg och små­kaksdrott­ning­en Bir­git­ta Rasmus­son i ju­ryn. Här ska An­ders Bag­ge, Elisabet Höglund och fem and­ra kän­di­sar av­slö­ja si­na bak­nings­ta­lang­er i tv­täv­ling­en.

TIL­DE DE PAU­LA EBY som i hös­tas fick tv-pri­set Kri­stal­len i ka­te­go­rin årets kvinn­li­ga pro­gram­le­da­re, har lett He­la Sve­ri­ge ba­kar, He­la Sve­ri­ge ba­kar ju­ni­or samt den aktuella spi­nof­fen He­la kän­dis-sve­ri­ge ba­kar i fem år nu. Hon ser en skill­nad mel­lan kän­dis­ba­gar­na och de and­ra tävlande hem­ma­ba­gar­na:

* Anet­te Nor­berg. Fö­re det­ta cur­ling­mäs­ta­re. Har bland an­nat va­rit med om att ta två Os-guld, tre Vm-guld och sju Em-guld.

* Elisabet Höglund. Jour­na­list känd från SVT och Sve­ri­ges Ra­dio, kvälls­tid­nings­krö­ni­kör. Har täv­lat i Let’s dan­ce och På spå­ret.

– Hem­ma­ba­gar­na är myc­ket duk­ti­ga­re! Ha­ha, nej kän­di­sar­na är ock­så duk­ti­ga. Skill­na­den är att det be­ty­der myc­ket mer för hem­ma­ba­gar­na, för dem för­änd­ras he­la li­vet och de får chan­sen att job­ba med sin störs­ta pas­sion. Jag tror att ju­ryn tyc­ker att hem­ma­ba­gar­na är strå­et vas­sa­re än kän­di­sar­na, sä­ger hon.

I PRE­MIÄ­REN, SOM sänds den 15 maj i TV4, är te­mat des­sert. I förs­ta * Ce­ci­lia Ehr­ling Da­ner­mark. Täv­lings­dan­sa­re känd från Let’s dan­ce, där hon har ta­git si­na dans­part­ners till se­ger fy­ra gång­er.

”Jag tror att ju­ryn tyc­ker att hem­ma­ba­gar­na är strå­et vas­sa­re än kän­di­sar­na.”

TIL­DE DE PAU­LA EBY Pro­gram­le­da­re

ba­ket går det lugnt till, men när det är dags för rull­tår­ta i den tek­nis­ka ut­ma­ning­en får fle­ra av de tävlande pro­blem.

Bild: ANDREAS LUND­BERG/TV4

ÅRETS UPPSTÄLLNING. An­ders Bag­ge, Ce­ci­lia Ehr­ling Da­ner­mark, Pa­trik Norqvist, Anet­te Nor­berg, Jo­han Öst­ling, Elisabet Höglund och Aris San­chez täv­lar i He­la kän­dis-sve­ri­ge ba­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.