Por­tad från ESC – sjöng på Krim

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT-REU­TERS

Ryss­lands till­tänk­ta Eu­ro­vi­sion­bi­drag har fram­förts, men in­te i Ki­ev.

I stäl­let sjöng Ju­lia Sa­moj­lo­va sin Fla­me is bur­ning i Se­vas­to­pol på Krim.

FRAM­TRÄ­DAN­DET sam­ma kväll som Eu­ro­vi­sion in­led­des i Ukrai­nas hu­vud­stad är en tyd­lig mar­ke­ring från Ryss­land. Sa­moj­lo­va för­bjöds av Ukrai­na att re­sa in i lan­det ef­tersom hon 2015 upp­träd­de på Krim­halvön, som an­nek­te­ra­des av Ryss­land 2014. Där­för boj­kot­tar Ryss­land i år he­la Esc-eve­ne­mang­et.

”Fram­trä­dan­det sam­ma kväll som Eu­ro­vi­sion in­led­des i Ukrai­nas hu­vud­stad är en tyd­lig mar­ke­ring från Ryss­land.”

Bakom kon­tro­ver­sen lig­ger tro­li­gen ock­så Ryss­lands miss­nö­je med att Ukrai­nas Ja­ma­la för­ra året vann fö­re den rys­ke storfa­vo­ri­ten Sergej La­za­rev. Dess­utom med en låt om hur Sov­je­tu­ni­o­nen de­por­te­ra­de Krim­ta­ta­rer­na 1944.

PÅ KRIM MED­VER­KA­DE Ju­lia Sa­moj­lo­va vid fi­ran­det av Sov­je­tu­ni­o­nens se­ger över Tyskland i and­ra världs­kri­get. Hon nämn­de ald­rig Eu­ro­vi­sion-brå­ket när hon tac­ka­de de tu­sen­tals i publi­ken för att hon bju­dits in till den­na sym­bo­liskt vik­ti­ga dag.

Bild: ALEX­AN­DER POLEGENKO

SJÖNG. Den rys­ka sång­ers­kan Ju­lia Sa­moj­lo­va upp­träd­dep på Krim igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.