Jod­del-rap mö­ter en av storfa­vo­ri­ter­na i se­mi 2

EU­RO­VI­SION: VA­RI­A­TION PÅ KVÄL­LENS DEL­TA­GA­RE

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LI­NUS BRÄNNSTRÖM/TT

Robin Bengts­son är re­dan klar. Nu ska yt­ter­li­ga­re tio fi­na­lis­ter ut­ses i Eu­ro­vi­sion Song Con­test. I den and­ra se­mi­fi­na­lens startfält ryms allt från ru­mänsk jod­del-rap till en bul­ga­risk storfa­vo­rit.

”Man mår bra av att jodd­la.”

ILIN­CA ar­tist, Ru­mä­ni­en

16 län­der, där­ibland Sve­ri­ge, är re­dan kla­ra för fi­nal. Nu ska de sista tio finalisterna i Eu­ro­vi­sion Song Con­test 2017 ut­ses.

Den and­ra se­mi­fi­na­len är in­te alls li­ka bal­lad­tung som den förs­ta, där al­la lå­tar ut­om fy­ra var en bal­lad av nå­got slag.

HÄR RYMS I STÄL­LET mu­sik av al­la möj­li­ga gen­rer – det blir till och med en hel del omöj­lig mu­sik. Var, för­u­tom i Eu­ro­vi­sion Song Con­test, skul­le man kun­na hö­ra en hy­brid mel­lan rap och jodd­ling?

Det är Ru­mä­ni­en, som bju­dit på en rad star­ka bi­drag de se­nas­te åren, som skic­kat den jodd­lan­de och rap­pan­de du­on Ilin­ca och Alex Flo­rea. Lå­ten, Yo­del it!, är gi­vet­vis re­dan en Eu­ro­vi­sion-klas­si­ker.

– Man mår bra av att jodd­la, berättar Ilin­ca för Eu­ro­vi­sion.tv.

Du­on, som ald­rig ha­de träf­fats in­nan en låt­skri­va­re för­de dem sam­man för att göra Yo­del it!, tip­pas ha go­da chan­ser att ta sig vi­da­re till fi­nal. Och oav­sett hur det går så lär det blir jod­del-rap fram­ö­ver.

– Ni kom­mer tro­ligtvist att få hö­ra mer från oss ef­ter Eu­ro­vi­sion, sä­ger Alex Flo­rea.

I den and­ra se­mi­fi­na­len märks ock­så fle­ra po­ten­ti­el­la kon­kur­ren­ter om toppla­ce­ring­ar­na i den stun­dan­de fi­na­len.

– Där är många fa­vo­ri­ter. Österrike är väl­digt bra och Dan­marks låt är ock­så bra. Och så är ju Bul­ga­ri­en med i den and­ra se­min..., sä­ger Robin Bengts­son.

JA, BUL­GA­RI­ENS Kristi­an Kostov och Sve­ri­ges Robin Bengts­son har fört en hård kamp på odds­lis­tor­na den se­nas­te ti­den.

I skri­van­de stund är Sve­ri­ge trea ef­ter storfa­vo­ri­ter­na Italien och Por­tu­gal me­dan Bul­ga­ri­en är fy­ra på lis­tan över de län­der som tros ha med slutse­gern att göra.

Och även om Sve­ri­ge in­te är med och täv­lar, vi svens­kar får in­te ens rös­ta, finns det en hel del blå­gult i se­mi­fi­na­len.

Fle­ra av bi­dra­gen har svens­ka låt­skri­va­re – där­ibland just Bul­ga­ri­ens, som Jo­a­cim Pers­son har va­rit med och skri­vit. Sam­ma låt­skri­va­re står även som en av upp­hovs­män­nen till Ma­ke­do­ni­ens bi­drag.

Den for­na stor­na­tio­nen Ir­land hör ock­så till dem som ta­git hjälp av svens­kar. Väl­be­kan­te Jör­gen Elofs­son har va­rit med och skri­vit Bren­dan Mur­rays Dy­ing to try.

Den and­ra se­mi­fi­na­len sänds i SVT1 i kväll kloc­kan 21.00. * 13. Schweiz Ti­me­bel­le Apol­lo * 14. Vitryss­land Na­vi­band Sto­ry of my li­fe * 15. Bul­ga­ri­en Kristi­an Kostov Beau­ti­ful mess * 16. Li­tau­en Fu­sed­marc Rain of re­vo­lu­tion * *

Bild: EFREM LUKATSKY

STIC­KER UT. Ilin­ca och Alex Flo­rea täv­lar för Ru­mä­ni­en. De­ras bi­drag Yo­del it! in­ne­hål­ler både rap och jodd­ling.

Bild: EFREM LUKATSKY

FÖRHANDSTIPPAD. Kristi­an Kostov från Bul­ga­ri­en är den sto­ra fa­vo­ri­ten i den and­ra se­mi­fi­na­len i årets Eu­ro­vi­sion Song Con­test.

(Det går in­te att rös­ta från Sve­ri­ge i den and­ra se­mi­fi­na­len.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.