Un­der­skot­tet kan bli 40 mil­jar­der

Kom­mu­ner­na var­nar för öka­de kost­na­der i ny rap­port

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Så­da­na här för­änd­ring­ar har vi in­te sett på de se­nas­te tio åren.

■■LE­NA MICKO, ord­fö­ran­de, Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting.

Kom­mu­ner­nas re­sul­tat för 2016 var det star­kas­te nå­gon­sin. Desto vär­re blir si­tu­a­tio­nen de när­mas­te åren. Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting (SKL) var­nar i sin rap­port för ett un­der­skott på 40 mil­jar­der kro­nor fram till 2020.

I SKL:S pro­gnos skri­ver man att de be­räk­na­de kost­na­der­na ökar med 67 mil­jar­der mer än de be­räk­na­de in­täk­ter­na. Det­ta med oför­änd­rat skat­teut­tag fram till år 2020.

Även om bland an­nat öka­de stats­bi­drag (12 mil­jar­der kro­nor) hjäl­per till, be­hövs än­då re­sul­tat­för­bätt­ran­de åt­gär­der på 40 mil­jar­der kro­nor, skri­ver ar­bets­gi­var- och in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen.

– Det som är spe­ci­ellt nu är att kost­na­der­na ökar så kraf­tigt i re­la­tion till ti­di­ga­re. Så­da­na här för­änd­ring­ar har vi in­te sett på de se­nas­te tio åren, sä­ger ord­fö­ran­de Le­na Micko.

Bak­grun­den till det­ta är en kraf­tig be­folk­nings­ök­ning i form av net­to­mi­gra­tion

och fö­del­seö­ver­skott. Det­ta i sin tur le­der till brist på ar­bets­kraft bland lä­ra­re, so­ci­al­sek­re­te­ra­re och sjuk­skö­ters­kor, vil­ket gör att kom­mu­ner­na tving­as ta in hyr­per­so­nal.

Bland för­slag på åt­gär­der som lan­se­ras finns skat­te­höj­ning­ar, av­gifts­höj­ning­ar och höj­da ge­ne­rel­la stats­bi­drag.

– Vi vill mar­ke­ra i tid att man mås­te job­ba med för­änd­ring­ar. Det är ock­så en sig­nal till sta­ten att tit­ta på de ge­ne­rel­la stats­bi­dra­gen, sä­ger Le­na Micko. Vad ex­akt vill du se från sta­ten?

– Mer ge­ne­rel­la stats­bi­drag över­hu­vud­ta­get. De tio väl­färds­mil­jar­der­na vi fick var verk­li­gen ett steg i rätt rikt­ning. Se­dan har det kom­mit upp­gö­rel­ser för and­ra om­rå­den, bland an­nat sko­lan, som va­rit väl­be­höv­li­ga men vi kan in­te läng­re ha peng­ar ba­ra för skol­går­dar el­ler för en spe­ci­ell verk­sam­het hur bra den än är. Det dut­tas med det här och till slut har man in­te till­räck­lig ad­mi­nist­ra­tion för att sö­ka al­la de här stats­bi­dra­gen.

Bland öv­ri­ga åt­gär­der som pre­sen­te­ras nu är ef­fek­ti­vi­se­ring av sko­la och sjuk­vård – där­ibland möj­lig­he­ter till en me­ra di­gi­ta­li­se­rad vård.

– Till ex­em­pel and­ra sätt att ar­be­ta där vi tror att tek­ni­ken kan spe­la stor roll. In­om vår­den kan man stäl­la di­a­gno­ser via web­ben, lik­som ha kon­takt med lä­ka­re. Det är jät­te­myc­ket som är i sin lin­da men vi mås­te få mer fart på det ar­be­tet. Är skat­te­höj­ning­ar an­nars rätt väg att gå?

–Det be­ror på var man be­fin­ner sig i vårt land. Har man in­te gjort det ti­di­ga­re är det sä­kert nå­got som re­so­ne­ras kring lo­kalt men vi tyc­ker att det, kans­ke på många håll, är bätt­re att det är sta­ten som står för den po­li­ti­ken ef­tersom man där har en pro­gres­siv skatt som man in­te har i kom­mu­ner­na.

För 2016 blev kom­mu­ner­nas re­sul­tat pre­li­mi­närt 22 mil­jar­der kro­nor. Nio kom­mu­ner re­do­vi­sa­de un­der­skott. I en en­kät som SKL skic­kat ut, och 233 kom­mu­ner sva­rat på, upp­ges att to­talt 600 för­sko­lor, 350 grund­sko­lor och gym­na­sie­sko­lor, 350 grupp­bo­stä­der och äldre­bo­en­den, och 150 nya id­rotts­an­lägg­ning­ar kom­mer att byg­gas de när­mas­te åren.

Kom­mu­ner­na har en to­tal lå­nes­kuld på 570 mil­jar­der. År 2020 be­räk­nas den ha sti­git till 1 000 mil­jar­der kro­nor en­ligt SKL. Le­na Micko ser främst två ty­per av kom­mu­ner som be­fin­ner sig i en tuff si­tu­a­tion:

– Det är dels de små kom­mu­ner­na som har det tuf­fast på grund av vi­kan­de be­folk­nings­un­der­lag, dels stor­stads­kom­mu­ner­na som har en växt­värk och mås­te in­ve­ste­ra myc­ket sam­ti­digt som man ska kla­ra av da­gens verk­sam­het.

Tobias Österberg/tt

FOTO: JES­SI­CA GOW/TT/ARKIV

SKL:S ord­fö­ran­de Le­na Micko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.