Ohäl­sa hos of­fer – och mob­ba­re – som vux­na

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Mobb­ning i barn­do­men ökar ris­ken för fy­sisk ohäl­sa långt se­na­re i li­vet. Både mob­bar­na och de­ras of­fer riskerar att drab­bas, vi­sar forsk­ning.

Ti­di­ga­re stu­di­er har vi­sat att mobb­ning kan ha långt­gå­en­de kon­se­kven­ser för den men­ta­la häl­san, fram­för allt för de som ut­sätts.

I ett för­sök att ta re­da på om även den fy­sis­ka häl­san står på spel ut­gick fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Pitts­burgh i USA från en studie som ge­nom­för­des 1987–1988 där 500 poj­kar i 10–12 års­ål­dern ingick.

Fors­kar­na lyc­ka­des spå­ra 300 av del­ta­gar­na som fyll­de i ett fråge­for­mu­lär som kart­läg­ger oli­ka risk­fak­to­rer. 260 av de nu vux­na män­nen läm­na­de dess­utom blod­pro­ver.

Det fanns ing­et sam­band mel­lan ti­di­ga­re mobb­ning och risk­mar­kö­rer som in­flam­ma­tion el­ler me­ta­bolt syndrom. Dä­re­mot ha­de de be­tyd­ligt fler psy­ko­so­ci­a­la risk­fak­to­rer.

Poj­kar som ti­di­ga­re ha­de mob­bat var mer ag­gres­si­va, var of­ta­re rö­ka­re och an­vän­de mer ma­riju­a­na, jäm­fört med dem som in­te ha­de mob­bat. Off­ren, å sin si­da, ha­de läg­re in­koms­ter och fler fi­nan­si­el­la pro­blem. De ha­de ock­så upp­levt fler på­tag­ligt stres­si­ga hän­del­ser i li­vet samt upp­lev­de sig of­ta­re orätt­vist be­hand­la­de, även som vux­na.

”Mob­bar­na var fort­fa­ran­de ag­gres­si­va som vux­na och of­fer för mobb­ning upp­lev­de fort­fa­ran­de att de behandlades orätt­vist. Bå­da grup­per­na upp­lev­de en stor stress i li­vet, även som vux­na, så mobb­ning får långt­gå­en­de kon­se­kven­ser”, sä­ger Ka­ren Matt­hews, en av fors­kar­na bakom stu­di­en som pre­sen­te­ras i Psycho­lo­gi­cal Sci­ence, i ett press­med­de­lan­de.

Jo­han Nils­son/tt

FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT/ARKIV

Mobb­ning riskerar att få långt­gå­en­de häl­so­kon­se­kven­ser – både för of­fer och för för­ö­va­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.