Gruv­bo­lag ska plan­te­ra träd

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

■■KINA. Kina skär­per kra­ven på lan­dets kol­gruvs­bo­lag. Bo­la­gen ska tving­as att plan­te­ra träd, öka ef­fek­ti­vi­te­ten och bli tys­ta­re.

Reg­ler­na bör­jar gäl­la nya gru­vor di­rekt, me­dan be­fint­li­ga ska upp­gra­de­ra si­na an­lägg­ning­ar.

Kol­pro­duk­tio­nen ska ock­så ske slu­tet, så att pro­duk­tion, trans­port och lag­ring av kol in­te ska sy­nas.

Kina har bör­jat stra­ma åt lan­dets ko­lan­vän­dan­de, som står för tre fjär­de­de­lar av lan­dets ener­gi­pro­duk­tion, till följd av sto­ra smog­pro­blem och en ökad kli­mat­med­ve­ten­het. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.