Fransk vän­tan på hans val

Stor ny­fi­ken­het och vil­da giss­ning­ar – vem blir Macrons pre­miär­mi­nis­ter?

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

Frankrike val­de Macron – men vem väl­jer han?

Ny­fi­ken­he­ten är stor och spe­ku­la­tio­ner­na många kring vil­ka som ska ge­nom­fö­ra den nye pre­si­den­tens po­li­tik.

Ba­ra Em­ma­nu­el Macron själv vet än så länge vem som kom­mer att bli Frank­ri­kes näs­ta pre­miär­mi­nis­ter. Be­slu­tet är ta­get ”in pet­to” (i brös­tet), har Macron för­kla­rat, med hjälp av den term som ka­tols­ka kyr­kan an­vän­der när kar­di­na­ler ut­setts av på­ven, men än­nu in­te of­fent­lig­gjorts.

Res­ten av Frankrike äg­nar sig just nu åt att gis­sa vilt. Blir det en man från hö­ger? En kvinna från mit­ten? El­ler en so­ci­a­list?

– Hans val be­ror på vil­ken stra­te­gi som kom­mer att gäl­la. Rakt ut: vill Macron spräc­ka hö­gern el­ler in­te? kon­sta­te­rar en av hans med­hjäl­pa­re ano­nymt i tid­ning­en Le Fi­garo.

Näs­ta pre­miär­mi­nis­ter ska näm­li­gen in­te ba­ra ge­nom­fö­ra Macrons po­li­tik. Han el­ler hon be­hö­ver dess­utom va­ra nå­gon som loc­kar fler att rös­ta på Macrons nyomdöp­ta rö­rel­se La ré­publi­que en mar­che i par­la­mentsva­let i ju­ni. En stark par­la­ments­ma­jo­ri­tet är nöd­vän­dig för Macron om han ska kun­na ge­nom­fö­ra många av de åt­gär­der som han ut­lo­vat, in­te minst på ar­bets­mark­na­den.

Med tan­ke på hur li­te som väl­jar­na än­nu vet om vad Macron-rö­rel­sen egent­li­gen vill blir det ex­tra vik­tigt att hit­ta ”rätt” folk som kan­di­de­rar i par­la­mentsva­let. Frå­gan är ba­ra vad som är ”rätt”?

Macron har själv sut­tit i en so­ci­a­lis­tisk re­ge­ring – men väl­jer han en pre­miär­mi­nis­ter från väns­ter så kom­mer hö­ger­väl­jar­na san­no­likt att dra öro­nen åt sig.

Om det blir en so­ci­a­list ”är vi kvar i den gam­la po­li­ti­ken”, kon­sta­te­ra­de för­re hö­ger­mi­nis­tern Bru­no Le Mai­re.

–I så fall blir Em­ma­nu­el Macron arv­ta­ga­re till Franço­is Hol­lan­de, sa­de Le Mai­re i fransk tv i mån­dags.

Le Mai­re är an­nars en av de hö­ger­po­li­ti­ker som är öp­pen för att an­slu­ta sig till Macron. Och vill den till­trä­dan­de pre­si­den­ten loc­ka fler ska han kans­ke ut­se mi­nister­ve­te­ra­nen Je­an-lou­is Bor­loo el­ler re­gi­o­nal­che­fen i Nord­frank­ri­ke, Xa­vi­er Bertrand, till re­ge­rings­chef.

Mest lo­giskt vo­re än­då att väl­ja nå­gon från mit­ten. Franço­is Bay­rou, fler­fal­dig ti­di­ga­re pre­si­dent­kan­di­dat och ledare för li­be­ra­la Mo­dem, är kans­ke det mest vän­ta­de pre­miär­mi­nis­ter­va­let. Eu-par­la­ments­le­da­mo­ten Syl­vie Gou­lard top­par i sin tur spe­ku­la­tio­ner­na bland dem som gis­sar att Macron har valt en kvinna.

Vem det blir vän­tas bli of­fent­ligt först på mån­dag. Dess­förin­nan kom­mer Macron-rö­rel­sens par­la­mentskan­di­da­ter att pre­sen­te­ras vid lunchtid i dag.

Själ­va mak­tö­ver­läm­nan­det från den av­gå­en­de pre­si­den­ten Franço­is Hol­lan­de sker på sön­dag kloc­kan 10, fransk tid.

Wiktor Nummelin/tt

FOTO: STEPHANE DE SAKUTIN

Nytt jobb. På mån­dag vän­tas be­sked om vem Em­ma­nu­el Macron väl­jer som Frank­ri­kes näs­ta pre­miär­mi­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.