Ögon­kon­takt

Hallands Nyheter - - Vetenskap -

* Vid po­si­tiv ögon­kon­takt fri­görs väl­be­fin­nan­de­hor­mo­net ox­y­to­cin. En del te­ra­peu­ter an­vän­der ögon­kon­takt i par­te­ra­pi för att öka när­het och in­ti­mi­tet.

* Den so­ci­alt be­ting­a­de ögon­kon­tak­ten ut­veck­las un­der upp­väx­ten. I Sve­ri­ge an­ses det of­ta va­ra ett tec­ken på är­lig­het och för­tro­en­de att se nå­gon i ögo­nen. I and­ra kul­tu­rer kan ögon­kon­takt upp­fat­tas som bris­tan­de re­spekt och ag­gres­sion.

* En del und­vi­ker ögon­kon­takt. Det kan gäl­la de­pri­me­ra­de, so­ci­alt osäk­ra el­ler per­so­ner med au­tism.

* Ögon­kon­takt är ock­så vik­tig mel­lan män­ni­ska och hund, vi­sar en studie. Hun­dar ser oss gär­na i ögo­nen för att få ve­ta vad vi fo­ku­se­rar på. Un­der­sök­ning­en vi­sar att ögon­kon­tak­ten stär­ker de so­ci­a­la ban­den mel­lan hund och män­ni­ska, sam­ti­digt som hor­mo­net ox­y­to­cin fri­görs hos bå­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.