Fak­ta: Skal

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Po­ta­tis­skal: Ko­ka po­ta­tis och and­ra rot­fruk­ter med skal på. An­nars kan nyt­tig­he­ter, som ka­li­um, läc­ka ut. Ska­la ef­teråt el­ler ät med skal för nyt­ti­ga kost­fib­rer och mi­ne­ra­ler. Om po­ta­ti­sen har en svagt grön­ak­tig färg bör du dock in­te äta ska­let på grund av en hög kon­cent­ra­tion av ne­ga­ti­va gly­ko­al­ka­lo­i­der. * Apel­sin­skal: Ska­let och de vi­ta hin­nor­na sägs in­ne­hål­la bland an­nat fla­vo­no­i­den hespe­ri­din, som en­ligt forsk­ning sän­ker blod­tryc­ket och hål­ler ko­les­te­rol­ni­vå­er­na ne­re samt ver­kar an­ti­in­flam­ma­to­riskt. I vil­ket fall är ska­let ofar­ligt i små mäng­der och gott i dres­sing­ar och smoot­hi­es. * Mo­rots­skal: Har mäng­der med A-vi­ta­min i yt­ters­ta ska­let. * Äp­pel­skal: Ska­let in­ne­hål­ler myc­ket an­tiox­i­dan­ter, klo­ro­fyll och si­li­ca ki­sel som är nyt­ti­ga och bra för hud, hår och nag­lar. Vis­sa bör und­vi­ka ska­let, då det är svårt att bry­ta ner. Det­sam­ma gäl­ler gur­ka. * Kiwi­skal: Det hå­ri­ga ska­let kitt­lar i hal­sen och är full­prop­pat med fib­rer och C-vi­ta­min. * Röd­lök: Ska­la yt­ters­ta ”papp­ska­let”, men inga fler la­ger. Ju läng­re in du kom­mer, desto mer vat­ten in­ne­hål­ler lö­ken. * Vat­ten­me­lo­n­skal: Ska­let och det vi­ta in­nan­höl­jet in­ne­hål­ler den pre­sta­tions­hö­jan­de ami­nosy­ran ci­trul­lin och är väts­ke­dri­van­de. Re­kom­men­de­ras att mixa i smoot­hi­es.

Käl­lor: Råd&rön, Livs­me­dels­ver­ket, Eri­ca So­fie Pedersdotter Palmcrantz Aziz, Lars Kjel­len­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.