Så tar du bäst till­va­ra på ska­len

Hallands Nyheter - - Konsument - AN­NE­LIE SCHOLZ konsument@gp.se

Kas­ta in­te bort ska­len som sit­ter på frukt och grön­sa­ker. De in­ne­hål­ler både nyt­tig­he­ter och får dig att mins­ka svin­net. Vi har tip­sen.

”Är det eko­lo­giskt så bru­kar jag tän­ka: var­för ska­la? Det sit­ter ju nyt­tig­he­ter i ska­let och mas­sor med fib­rer”

ERI­CA SO­FIE PEDERSDOTTER PALMCRANTZ AZIZ

Raw food-blog­ga­re

För drygt ett de­cen­ni­um se­dan lar­ma­des det om ska­len på frukt och grönt ef­tersom de ha­de be­spru­tats med far­li­ga be­kämp­nings­me­del. I dag har EU för­bju­dit många av des­sa. Med­ve­ten­he­ten om be­sprut­ning har även ska­pat en stor mark­nad för eko­lo­giskt od­la­de grön­sa­ker.

– Nä­rings­mäs­sigt är det en för­del att äta ska­let på ex­em­pel­vis mo­röt­ter och äpp­le. Ska­let är ett vax­skikt som hål­ler va­ran fräsch och in­ne­hål­ler an­tiox­i­dan­ter och fib­rer, sä­ger Ve­ro­ni­ca Öhr­vik, risk- och nyt­to­vär­de­ra­re på Livs­me­dels­ver­ket.

LIK­SOM EN SKALJACKA an­vän­der fruk­ter och grön­sa­ker sitt ytt­re för att skyd­da mot at­tac­ker, vil­ket gör att ska­let många gång­er är all­ra nyt­ti­gast. På se­na­re år har ”su­per­food” – mat med ex­tra högt nä­rings­in­ne­håll, där myc­ket frukt, grönt och nöt­ter in­går – upp­märk­sam­mats. Plant­ba­se­ra­de di­e­ter har eta­ble­rats och råsafts­cent­ri­fug blev årets jul­klapp för fem år se­dan.

Raw food-blog­ga­ren Eri­ca So­fie Pedersdotter Palmcrantz Aziz från Gö­te­borg lå­ter ska­let va­ra kvar så of­ta det går.

– Är det eko­lo­giskt så bru­kar jag tän­ka: var­för ska­la? Det sit­ter ju nyt­tig­he­ter i ska­let och mas­sor med fib­rer. Sen är det vik­tigt att tvät­ta or­dent­ligt för att få bort vis­sa bak­te­ri­er. Vis­sa jord­bak­te­ri­er är för­vis­so bra för oss så man be­hö­ver in­te över­dri­va tvät­tan­det om man vet fruk­tens ur­sprung, sä­ger hon.

En­ligt Livs­me­dels­ver­ket finns än­nu inga stör­re rön som styr­ker att eko­lo­gisk frukt och grönt är bätt­re för häl­san än kon­ven­tio­nell od­lad mat. Myn­dig­he­ten tar re­gel­bun­det stick­prov på frukt och grön­sa­ker, både på im­por­te­ra­de och svensk­od­la­de. Hal­ter­na vi­sar sig of­ta va­ra myc­ket läg­re än EU:S gräns­vär­den, som från bör­jan är sat­ta med väl­digt hög sä­ker­hets­mar­gi­nal. Ett barn skul­le ex­em­pel­vis be­hö­va äta ti­o­tals ki­lon med äpp­len var­je dag för att få i sig en mängd be­kämp­nings­me­del som kan ge ne­ga­ti­va häl­so­ef­fek­ter, en­ligt Livs­me­dels­ver­ket.

En­ligt Ve­ro­ni­ka Öhr­vik är gräns­vär­de­na sat­ta för oli­ka syf­ten.

– Vis­sa skal, som ba­nan­skal och apel­sin, har in­te gräns­vär­den som är sat­ta för att man ska äta dem. Jag ser ing­en stör­re an­led­ning att göra det. Men om du ri­ver ner skal i små mäng­der för sma­kens skull är det in­te far­ligt, sä­ger hon.

I EN AR­TI­KEL i Bu­si­ness In­si­der om ba­nan­skal be­skrivs häl­so­för­de­lar i form av fi­ber, vi­ta­min B6 och vi­ta­min C. Ska­let re­kom­men­de­ras i jui­cer el­ler i ba­nanka­ka och kon­su­me­ras fli­tigt i ex­em­pel­vis In­di­en, en­ligt re­por­tern.

Eri­ca So­fie Pedersdotter Palmcrantz Aziz har ett an­nat tips.

– Det är väl­digt nyt­tigt att gni­da in­si­dan av ba­nanska­let på hu­den. Li­kaså pa­pay­a­skal, sä­ger hon.

Det­ta på grund av ri­ke­dom av an­tiox­i­dan­ter, vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler som ska va­ra bra mot för­ore­ning­ar.

Om du in­te väl­jer att äta, mixa, ri­va el­ler an­nat finns det än­då all­tid en plats för frukt- och grön­saks­ska­len – kom­posten.

Bild: MOSTPHOTOS

SPA­RA I STÄL­LET FÖR ATT SKA­LA. Många frukt- och grön­saks­skal kas­tas i so­por­na, men ska­len in­ne­hål­ler i många fall nyt­ti­ga fib­rer, vi­ta­mi­ner och an­tiox­i­dan­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.