Het­sig vård­de­batt i Sol­l­ef­teå

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Emilie Törnqvist

När SVT bju­der in till vård­de­batt i Sol­l­ef­teå kan tit­tar­na räk­na med star­ka käns­lor.

Ti­di­ga­re i år la­des både BB och akut­ki­rur­gin ned i Sol­l­ef­teå, trots sto­ra pro­tes­ter och oc­ku­pa­tion av sjuk­hu­set. I ”Sve­ri­ge idag – de­bat­ten” mö­ter Sol­l­ef­teå­bor­na si­na po­li­ti­ker i en debatt om vår­den.

Ing­er Ljung Ols­son, som le­der pro­gram­met till­sam­mans med Per-an­ders Fred­riks­son, ser fram emot sam­man­drabb­ning­en.

– Det känns väl­digt kul och nöd­vän­digt. Det är spän­nan­de för vi kom­mer rakt in i ett ske­en­de som är väl­digt ak­tu­ellt i Sol­l­ef­teå. Käns­lor­na är fort­fa­ran­de jät­te­färs­ka, sä­ger hon.

Ba­ra 23 da­gar ef­ter att BB ha­de stängt kom den förs­ta bil­för­loss­ning­en.

Ing­er Ljung Ols­son hop­pas få två grup­per med helt oli­ka syn­sätt att lyss­na på varand­ra, och kans­ke nå nå­gon form av för­stå­el­se för varand­ras åsik­ter.

Foto: Sti­na Stjern­kvist/svt

– I sto­ra de­lar av Sve­ri­ge är det in­te som att bo i Stock­holm, sä­ger Ing­er Ljung Ols­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.