PÅ HALLANDSTURNÉ.

Sa­m­ord­nings- och ener­gi­mi­nis­ter Ibra­him Bay­lan (S) hann med att dis­ku­te­ra både kärn­kraft och in­teg­ra­tion.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - g Si­mon Carls­son 010-471 53 27 ∙ si­mon.carls­son@hn.se

Ener­gi­mi­nis­ter Ibra­him Bay­lan (S) be­sök­te Ring­hals för förs­ta gång­en ef­ter be­ske­det om av­veck­ling. Fo­kus ham­na­de in­te ovän­tat på fram­ti­den, både för kärn­kraf­ten och för and­ra ener­gikäl­lor.

Var­bergs­po­li­ti­kens och nä­rings­li­vets top­par ha­de sam­lats för att lyss­na till vad Ibra­him Bay­lan (S), i sin roll som ener­gi­mi­nis­ter , ha­de att sä­ga. Be­sö­ket på Ring­hals var hans förs­ta se­dan be­slu­tet om att av­veck­la re­ak­tor ett och två.

– Jag har bett om det själv, att få kom­ma hit. Jag vil­le gär­na be­sö­ka Ring­hals, sa Ibra­him Bay­lan.

In­för ögo­nen på bland an­nat lands­höv­ding Le­na Som­merstad fick Bay­lan först en drag­ning av al­la pla­ner som finns för Var­berg som stad in­nan han själv fick ta or­det.

LIK­SOM MÅNGA AND­RA av del­ta­gar­na var han oro­ad över bris­ten på kom­pe­tens.

– Ut­bild­nings­si­dan oro­ar mig, vi vet se­dan länge att det är svårt att över­ty­ga vå­ra ung­do­mar att ut­bil­da sig till in­gen­jö­rer. Vi har rik­tat in oss för myc­ket på en si­da av års­kul­lar­na, det vill sä­ga poj­kar­na. Vi mås­te se he­la kul­len som en till­gång och vi mås­te job­ba med jämställdhet in­om ener­gi­sek­torn, sa Bay­lan och tog ny sats:

– Ska det fin­nas fler ut­bil­da­de

så mås­te det ock­så fin­nas fler ut­bild­nings­plat­ser, det är en själv­klar­het. Jag är över­ty­gad om att det här mås­te gö­ras di­rekt och att vis­sa ut­bild­ning­ar mås­te ske på en viss plats, det är li­te för­le­gat tyc­ker jag.

LE­NA SOM­MERSTAD VIL­LE gär­na slå ett slag för Hal­land som ett ener­gi­cent­rum och skic­ka­de med en fråga för Bay­lan att ta vi­da­re.

– Vad skul­le kun­na lo­ka­li­se­ras hit som pas­sar in med den här mil­jön? Det kan gäl­la både myn­dig­hets­ut­öv­ning, spe­ci­al­kom­pe­tens­ut­veck­ling el­ler ut­bild­nings­sats­ning­ar, sa lands­höv­ding­en.

Till sy­ven­de och sist så var det ofrån­kom­ligt att en stor del av dis­kus­sio­nen skul­le kom­ma att hand­la om kärn­kraft och den fram­ti­da avvecklingen av Ring­hals re­ak­to­rer.

FÖR­RA ÅRET STOD kärn­kraf­ten för 40 pro­cent av Sve­ri­ges to­ta­la el­för­sörj­ning, den siff­ran kom­mer suc­ces­sivt att mins­ka.

– Kärn­kraf­ten har do­mi­ne­rat den svens­ka ener­gi­de­bat­ten i över 40 år, men i och med den ener­gi­po­li­tis­ka upp­gö­rel­sen har vi sett till att kärn­kraf­ten är som vil­ken an­nan el­bä­ra­re som helst, sa Bay­lan.

Kom­mer det in­te att bli myc­ket dy­ra­re med el när kärn­kraf­ten fa­sas ut?

– Dis­kus­sio­ner­na från ener­gi­sek­torn är sna­ra­re att pri­ser­na kom­mer va­ra väl­digt kon­kur­rens­kraf­ti­ga, det vill sä­ga lå­ga. Vi får för­vis­so allt fler ap­pa­ra­ter som an­vän­der el men de gör det myc­ket ef­fek­ti­va­re och smar­ta­re. Ta ba­ra lam­por som ex­em­pel, vi har nog ald­rig haft så myc­ket be­lys­ning i vårt land men vi an­vän­der mind­re el till dem. LÄS MER: Ibra­him Bay­lan, som ock­så är sam­ord­nings­mi­nis­ter, fortsatte sin Hallandsturné sö­derut. Läs mer om hans be­sök i Fal­ken­berg på si­dan 18.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

PE­KAR PÅ PRO­BLE­MEN. Ibra­him Bay­lan oro­a­de sig över ut­bild­nings­si­dan när han be­sök­te Ring­hals. Även på Slo­a­lyc­kan i Fal­ken­berg tryck­te han på utbildning, men ock­så en­ga­ge­mang.

AVVECKLINGEN. Var­berg Ener­gis vd Björn Sjö­ström på­pe­ka­de att ut­veck­lings­centrat för ar­be­tet med att av­veck­la re­ak­tor ett och två mås­te läg­gas i Var­bergs kom­mun.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.