Läm­nar jaz­zen.

Hon fick er­bju­dan­de från skiv­bo­lag men väl­jer att ge ut nya ski­van med eg­na peng­ar.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

Hon ne­ka­de skiv­bo­la­get – vill ge ut nya ski­van själv. Snart släpps förs­ta sing­eln som hand­lar om hemsta­den Fal­ken­berg.

”Många lå­tar har jag skri­vit när jag in­te har haft de lju­sas­te pe­ri­o­der­na”

HAN­NAH SVENS­SON sång­ers­ka och låt­skri­va­re

Jazz­sång­ers­kan Han­nah Svens­son från Fal­ken­berg är väl­känd för den Hn-lä­sa­re som har följt med i kul­tur­be­vak­ning­en. Ef­ter en utbildning på mu­sik­hög­sko­lan i Gö­te­borg har hon, bland myc­ket an­nat, ta­git emot sti­pen­di­um av Lasse Åberg och Wil­le Cra­fo­ord, sjung­it Mo­ni­ca Zet­terlund-lå­tar för Guld­bag­ge­be­lö­na­de Ed­da Mag­na­son och re­gis­sö­ren Per Fly från fil­men ”Mo­ni­ca Z”, tur­ne­rat med världs­mäs­ta­ren i mun­spel Filip Jers, släppt tre al­bum och fått HN:S kul­tursti­pen­di­um till­sam­mans med sin pap­pa jazz­gi­tar­ris­ten Ewan Svens­son.

I höst släp­per hon en ny ski­va. Men nu har hon bytt stil.

– Jag har lyss­nat på myc­ket an­nan mu­sik än jazz, som in­te har kom­mit fram i mi­na ti­di­ga­re pro­jekt, sä­ger Han­nah Svens­son.

Hon bor i Mal­mö, med sin hund Jaz­ze, men är hos för­äld­rar­na i Fal­ken­berg på be­sök.

– Det bör­ja­de med att jag skrev en låt. Och den blev som den blev.

Mer åt sing­er song­wri­ter­hål­let, det vill sä­ga. Lå­tar­na på nya ski­van är be­tyd­ligt mer per­son­li­ga än ti­di­ga­re.

– Många lå­tar har jag skri­vit när jag in­te har haft de lju­sas­te pe­ri­o­der­na. Jag är gans­ka svart el­ler vit. De fles­ta da­gar är upp­åt, som tur är. Men vis­sa da­gar får jag ba­ra så­dan ång­est över att ti­den går så fruk­tans­värt fort. Det var ju in­te länge se­dan vi tog stu­den­ten!

MU­SI­KA­LISKT HAR HON in­spi­re­rats av ar­tis­ter som Si­mon and Gar­fun­kel, Jo­ni Mitchell och Bob Dy­lan – ar­tis­ter som kan för­knip­pas med histo­rie­be­rät­tan­de. Nya ski­van ”Pictu­res in mind” släpps i sep­tem­ber men re­dan 1 ju­ni släpps ”Sta­den vid ha­vet” – en låt där Han­nah Svens­son berättar om sin hemstad Fal­ken­berg.

– Jag har skri­vit om per­so­ner, plat­ser och hän­del­ser som har på­ver­kat mig. Det var nå­got jag be­höv­de få ur mig. Mu­si­ken blir of­ta ett sätt att do­ku­men­te­ra för sig själv vad man gjor­de i oli­ka pe­ri­o­der. Vis­sa sa­ker be­hö­ver man gå ige­nom för att kun­na gå vi­da­re i sin konst­när­li­ga pro­cess, sä­ger hon.

I HÖST SLÄPPS ski­van di­gi­talt, på cd och på lp med re­le­a­se­fes­ter på Ne­fer­ti­ti i Gö­te­borg, Pal­la­di­um i Mal­mö och på en än­nu obo­kad lo­kal i Stock­holm.

– Jag äls­kar att ha skiv­re­le­a­ser när man har släppt ett al­bum. Det är ett sätt att fi­ra med en kon­sert och ba­ra kän­na att man har gått i mål. Det är li­te som ens fö­del­se­dag! Man sam­lar al­la som har va­rit med, al­la vän­ner och al­la som vill får kom­ma och lyss­na. Det blir som en slags be­lö­ning för det man har gjort.

Hon gör ock­så ett konst­verk till var­je låt. Ski­van kom­mer prydas av ett själv­por­trätt i tusch och ak­va­rell. Trots er­bju­dan­den från skiv­bo­lag har Han­nah Svens­son valt att ge ut ski­van själv. Det be­ty­der att hon både får fi­nan­si­e­ra och be­stäm­ma allt själv.

– Jag har ju fått en del sti­pen­di­um som jag har spa­rat. Det känns ro­ligt att få göra allt fullt ut.

Hur ser din var­dag ut i dag?

– Den är gans­ka ore­gel­bun­den. Jag fri­lan­sar som sång­a­re på hel­tid. När jag in­te är ute och sjung­er må­lar jag gans­ka myc­ket. Ny­li­gen ha­de jag en ut­ställ­ning med mål­ning­ar i Ystad. Jag le­ver nog ett gans­ka ty­piskt konst­närs­liv. Var­da­gen är gans­ka ore­gel­bun­den. Men jag har en li­ten hund som ger mig nöd­vän­di­ga ru­ti­ner.

NY­LI­GEN GJOR­DE Han­nah Svens­son en tur­né med Jan Lundgren trio i Norr­land som av­slu­ta­des i Kö­pen­hamn.

– Jag ha­de en agent ett tag, men nu skö­ter jag det själv.

I som­mar har hon tre bo­ka­de spel­ning­ar i Fal­ken­berg. En i St Lau­ren­tii kyr­ka, en på Allsång på Val­lar­na och en på Fal­ken­bergs jazz­da­gar. Så nej, gen­re­by­tet på ski­van be­ty­der in­te att hon har trött­nat på jazz.

– Det går in­te att bli trött på.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

ETT SKIF­TE. Jazz­sång­ers­kan Han­nah Svens­son har bytt stil. Snart släp­per hon ett nytt al­bum ”Pictu­res in mind” där hon även gör ett konst­verk till var­je låt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.