”Ma­rie-an­to­i­net­te och Ax­el von Fer­sen ha­de en kär­leks­af­fär, vi tyck­te det var li­te ro­ligt att ha dem i säng­kam­ma­ren.”

Fort­sätt­ning från för­ra upp­sla­get

Hallands Nyheter - - Nyheter - ULLAMI NYHUUS-WIRÉN 010-471 51 41 um­nw@hn.se JARI VÄLITALO 010-471 51 63 jv@hn.se

i matrum­met är fyll­da med konst­verk. Här tam­pas både kung­lig­he­ter och yp­pi­ga da­mer om gäs­ter­nas upp­märk­sam­het. En hu­mi­dor och en mind­re sitt­grupp in­går ock­så i möble­mang­et. Mitt på mat­bor­det står en li­ten dop­funt från sent 1800tal. Den står all­tid fram­me och är fram­för allt Annettes fa­vo­rit.

– Det är så ro­ligt att va­ri­e­ra duk­nings­te­mat med den, sä­ger hon och rät­tar till en gul blom­ma i den vat­ten­fyll­da skå­len.

NU ÄR DET vår­blom­mor som trängs där, på ju­len pyn­tar hon med gran­ris och glit­ter.

Bjud­ning­ar­na föl­jer all­tid sam­ma ru­ti­ner. Gäs­ter­na tas emot i hal­len och får läm­na ifrån sig si­na klä­der till Hans som ome­del­bart för­pas­sar dem in i en kläd­kam­ma­re.

– Ing­en av oss vill ha klä­der fram­me.

Där­ef­ter ser­ve­ras en drink i var­dags­rum­met där både sof­fan och få­töl­jer­na är kläd­da med sam­met i här­li­ga pa­stel­ler.

– Vi har sett bil­der från Gre­ta Gar­bos vå­ning i New York, färgska­lan där har va­rit en in­spi­ra­tions­käl­la när det gäl­ler färg­va­let, berättar Hans.

ALL­DE­LES IN­TILL FÖNST­RET i var­dags­rum­met står ett vac­kert vi­trin­skåp. De är fullt med ord­nar och me­dal­jer, men där ex­po­ne­ras ock­så ett ro­sa snör­liv som An­net­te bar till en lång­kjol i sam­ma färg när det var Knuts­gil­le i La­holm ti­di­ga­re i år.

Det är in­te det en­da klä­des­plagg som finns i skå­pet. Det and­ra har ock­så sin histo­ria och lig­ger ned­pac­kat i en vac­ker lå­da. An­net­te slår sig ner på en klädd pall och los­sar på den fi­na si­den­ro­set­ten. In­u­ti lig­ger en mörkt ro­sa ribb­stic­kad po­lo­trö­ja och ett ro­man­tiskt for­mu­le­rat brev från Hans till An­net­te.

Trö­jan har fak­tiskt till­hört själ­vas­te Gar­bo! Hans fick korn på den på en auk­tion och ro­pa­de in den som kär­leks­gå­va till sin fru.

Den är både nött och la­gad och kans­ke in­te läng­re li­ka gla­mo­rös som den fil­mi­kon som en gång bu­rit den. Li­te an­däk­tig blir man än­då.

– När jag fick den av Hans luk­ta­de den par­fym, men nu har dof­ten för­svun­nit, sä­ger An­net­te och snif­far li­te på den. Jag har fak­tiskt an­vänt den en gång. Till min päls. Det var riktigt snyggt.

MYC­KET GULD. Det fan­tas­tis­ka bordsu­ret står på en li­ten by­rå i matrum­met och är ock­så en fa­vo­rit.

FRUKOSTPLATS. Det lil­la köks­bor­det an­vänds ba­ra när det är mid­dag på gång. I van­li­ga fall bru­kar Hans och An­net­te äta in­ne i matrum­met.

ÄLSKAD DE­TALJ. Den lil­la dop­fun­ten från sent 1800-tal är en fin bords­pryd­nad. Med kö­pet kom en hand­skri­ven lapp där det stod att den an­vänts just till att dö­pa små barn i.

STJÄRNDOFT. An­net­te snif­far på Gre­ta Gar­bos trö­ja. När hon fick den i pre­sent av Hans luk­ta­de den fort­fa­ran­de par­fym.

PRAKTFULLT. Sov­rum­met är spek­ta­ku­lärt med både guld­ta­pet, kri­stall­kro­na och kung­li­ga por­trätt. Säng­en är av gus­ta­vi­ansk mo­dell, men ny­till­ver­kad.

SKOVÅRD. När An­net­te stro­sar in till stan bru­kar Hans pas­sa på att skö­ta si­na skor. By­rån i hal­len är ett per­fekt ar­bets­bord.

KUNGLIGT. ”Lugn, be­slut­sam, rå­dig” står det på Kung­li­ga Au­to­mo­bil Klub­bens em­blem.

ÄLSKAD VY. Från sov­rums­fönst­ret har man fri sikt in över Halm­stads cent­rum.

BRA ATT HA. Den ro­li­ga toi­let­te­väs­kan är yt­ter­li­ga­re ett av Hans auk­tions­fynd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.