Fbi-che­fen, Ryss­land och Do­nald Trump

Här är da­tu­men för kol­li­sions­kur­sen:

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Fbi-che­fen Ja­mes Co­mey

Ju­li 2016:

FBI öpp­nar i tyst­het en ut­red­ning om rysk in­bland­ning i det ame­ri­kans­ka

Ok­to­ber 2016:

Fö­re­trä­da­re för un­der­rät­tel­se­tjäns­ten sä­ger att Ryss­land lig­ger bakom da­ta­in­trång och sprid­ning av falsk in­for­ma­tion för att stö­ra va­let. No­vem­ber 2016: Trump vin­ner va­let. Co­mey har strax fö­re va­let åter­upp­ta­git, och lagt ned, ut­red­ning­en om den de­mo­kra­tis­ke kan­di­da­ten Hil­la­ry Clin­tons mejl­han­te­ring.

De­cem­ber 2016:

De­mo­kra­ter­na an­kla­gar Co­mey för att ha un­dan­hål­lit in­for­ma­tion om Ryss­lands in­bland­ning i va­let, för att hjäl­pa Trump.

Ja­nu­a­ri 2017:

Co­mey och höga che­fer in­om un­der­rät­tel­se­tjäns­ten in­for­me­rar Trump om att pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin le­gat bakom Ryss­lands in­bland­ning i va­let.

Feb­ru­a­ri 2017:

i New York Ti­mes om kon­tak­ter mel­lan Trumps kam­panj och rysk un­der­rät­tel­se­tjänst.

Mars 2017:

Trump an­kla­gar sin fö­re­trä­da­re Ba­rack Oba­ma för att ha av­lyss­nat ho­nom un­der pre­si­dent­vals­kam­pan­jen. Co­mey – lik­som re­pu­bli­ka­ner, de­mo­kra­ter och un­der­rät­tel­se­che­fer – tar av­stånd från på­stå­en­det. ”Jag har ing­en in­for­ma­tion som stöd­jer des­sa twee­tar, och vi har tit­tat djupt i vår or­ga­ni­sa­tion”, sa­de Co­mey bland an­nat.

Maj 2017:

Co­mey frå­gas ut av se­na­tens ju­ri­dis­ka ut­skott. Han för­sva­rar sitt be­slut och häv­dar att det skul­le ha va­rit "en ka­ta­strof att döl­ja att ut­red­ning­en om Hil­la­ry Clin­tons e-post ta­gits upp igen.

Ja­nu­a­ri 2017:

Trump ber Co­mey att stan­na på sin chefs­post även un­der hans sty­re.

Feb­ru­a­ri 2017:

Trump ra­sar över ny­hets­rap­por­te­ring kring FBI och Ryss­land. Han twitt­rar att FBI in­te ver­kar kun­na stop­pa läc­kor som ska­dar re­ge­ring­en.

Mars 2017:

in­bland­ning i va­let, och med det även kopp­ling­ar mel­lan per­so­ner in­om Trump-kam­pan­jen och den rys­ka re­ge­ring­en.

Maj 2017:

Trump ger Co­mey spar­ken.

Källa: AFP Pre­si­dent Do­nald Trump Pre­si­dent­vals­kam­pan­jen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.