”Co­mey begärde mer peng­ar”

Spar­ka­de Fbi-che­fen vil­le ha ut­ö­kad fi­nan­sie­ring till ut­red­ning­en om Ryss­lands in­bland­ning i va­let

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Pre­si­dent Do­nald Trumps be­slut att spar­ka Fbi-che­fen Ja­mes Co­mey har ut­löst en storm av kri­tik där han an­kla­gas för att ha gjort sig kvitt nå­gon som grävt för djupt i på­ståd­da band mel­lan ho­nom och Ryss­land.

Ba­ra för någ­ra da­gar se­dan begärde Co­mey mer re­sur­ser till ut­red­ning­en.

I för­ra vec­kan bad Co­mey vice ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Rod Ro­senste­in om mer peng­ar och mer per­so­nal för ut­red­ning­en om på­stådd rysk in­bland­ning i val­rö­rel­sen för­ra året. Det rap­por­te­rar The New York Ti­mes med hän­vis­ning till tre oli­ka käl­lor.

Upp­gif­ten un­der­blå­ser miss­tan­kar­na om att av­ske­dan­det av Co­mey hand­lar om Ryss landskopp­ling­en sna­ra­re än ut­red­ning­en av Hi­la­ry Clin­tons e-post, nå­got som just Ro­senste­in hän­vi­sat till som skäl.

Chuck Schu­mer, De­mo­kra­ter­nas mi­no­ri­tets­le­da­re, kräv­de i se­na­tens ta­lar­stol att ut­red­ning­en om de miss­tänk­ta Ryss landskopp­ling­ar­na lyfts bort från F BI och” u tom­räck­håll” från T rum p ad­mi­nist­ra­tio­nen, rap­por­te­rar Reu­ters.

Det är ett krav som De­mo­kra­ter­na fört fram ti­di­ga­re, och det är nu än­nu mer an­ge­lä­get, ef­ter att Trump av­ske­dat Fbi-che­fen, fram­höll Schu­mer.

Re­pu­bli­ka­ner­nas ledare i se­na­ten, Mit­ch Mc­con­nell, mot­sät­ter sig dock en fri­ståen­de ut­red­ning, med mo­ti­ve­ring­en att det skul­le för­svå­ra re­dan på­gåen­de gransk­ning­ar. Både se­na­ten och re­pre­sen­tant­hu­set gör eg­na ut­red­ning­ar av an­kla­gel­ser­na om att Ryss­land blan­dat sig i den ame­ri­kans­ka val­rö­rel­sen.

Trump själv för­sva­rar be­slu­tet att spar­ka Co­mey:

– Han gjor­de in­te ett bra jobb, helt en­kelt, sva­ra­de Trump på jour­na­lis­ter­nas frå­gor un­der ett fo­to­till­fäl­le i Vi­ta hu­set.

Även vice­pre­si­dent Mi­ke Pence för­ne­kar be­stämt att av­ske­dan­det ha­de nå­got att göra med Ryss landut­red­ning­en.

– Det var in­te det som det hand­la­de om. Pre­si­den­ten ut­ö­va­de ett starkt och be­slut­samt le­dar­skap för att sät­ta det ame­ri­kans­ka fol­kets trygg­het och sä­ker­het främst, sva­ra­de Pence på jour­na­lis­ter­nas frå­gor.

Per­so­ner i Trumps stab sä­ger att av­ske­dan­det sked­de på re­kom­men­da­tion av ju­sti­ti­e­mi­nis­terns och vice ju­sti­ti­e­mi­nis­tern.

Många i Washing­ton miss- tror ju­sti­tie­de­par­te­men­tets för­kla­ring om att det var han­te­ring­en av Clin­tons e-post som var det tyngs­ta skä­let till av­ske­dan­det. Om Trump verk­li­gen haft in­vänd­ning­ar mot hur Co­mey han­te­ra­de Clin­ton ut­red­ning­en bor­de han ha fått spar­ken när Trump till­träd­de, an­ser Schu­mer.

–Vi vet att Co­mey led­de en ut­red­ning av om Trump­kam­pan­jen kon­spi­re­ra­de med rys­sar­na, ett all­var­ligt brott. Kom den ut­red­ning­en för nä­ra pre­si­den­ten? frå­gar Schu­mer in­för se­na­ten, en­ligt AFP.

So­fia Tana­ka/tt Gustav Sjö­holm/tt Britt-ma­rie Seibold/tt

FOTO: JON ELSWICK/AP/TT

Do­nald Trumps brev till Co­mey.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.