”Få plat­ser har bätt­re för­ut­sätt­ning­ar än Var­berg”

FESTLIGT OCH FULLSATT. Kans­ke in­te folk­ligt men väl festligt och fullsatt var det i går på Var­bergs förs­ta nä­rings­livs­dag i Sp­ar­banks­hal­len.

Hallands Nyheter - - Ledare - Bengt Wer­ners­son 010 471 52 72 • bengt.wer­ners­son@hn.se

LEDARKRÖNIKA 12/5. ”Du är nog den sista bon­de­för­bun­da­ren”, lär den ti­di­ga­re in­du­stri­mi­nis­tern, Nils G Ås­ling (C), en gång ha sagt till Gö­ran Pers­son (S). Det­ta om man får tro den sist­nämn­de, hu­vud­ta­la­re när nä­rings­li­vet och en hel del and­ra var samlade till Var­bergs förs­ta nä­rings­livs­dag på tors­da­gen.

KANS­KE EN över­drift, många av Pers­sons par­ti­kam­ra­ter skru­var sä­kert på sig, men när jag ta­lar med ho­nom är det med stolt­het han tar be­teck­ning­en i sin mun. Och att den ti­di­ga­re stats­mi­nis­tern är bon­de fullt ut, in­te ba­ra mar­kä­ga­re, rå­der det ing­en tve­kan om. För när han väl är hem­ma på går­den Torp igen, är det ett be­sök i la­du­går­den för att tit­ta till en kal­van­de ko som häg­rar, berättar han.

Att ar­ran­gö­rer­na av nä­rings­livs­da­gen, in­klu­si­ve spon­so­rer och ut­stäl­la­re, har all an­led­ning att va­ra nöj­da rå­der det ing­en tve­kan om. Jag ha­de in­te till­fäl­le att del­ta i av­slu­tan­de af­ter work, des­sa ra­der skul­le ju skri­vas, men av sorl och upp­skat­tan­de ap­plå­der att dö­ma blir det en ny dag näs­ta år.

PROGRAMPUNKTERNA in­ne­höll både all­var och skämt. Al­la gjor­de vad de kun­de för att fånga sin publik. Mest spek­ta­ku­lär och li­te onö­digt flå­sig (bok­stav­ligt me­nat) var an­nars ut­märk­ta kon­fe­ren­ci­ern Ma­ria Lund­kvist. Det­ta när hon gjor­de en­tré som proffsmo­tio­när i se­nas­te trä­nings­out­fit. Men så blir det kans­ke när hon, trots så myc­ket an­nat på me­rit­lis­tan, för­vän­tas le­va upp till sin mest be­röm­da roll­fi­gur – Sal­ly.

Vis­sa ta­la­re var mind­re för­be­red­da än and­ra. Nå­gon var mest ba­ra sig själv, skrat­ta­de med publi­ken åt si­na eg­na skämt men var ge­nu­in på ett sätt som ba­ra in­re trygg­het och med­ve­ten­het om vad man ska­pat kan skän­ka.

Det som mest grep publi­ken var nog Ari Ri­a­bac­ke, dok­tor i risk- och be­slut­sa­na­lys. När han ta­la­de om sin ni­o­å­ri­ga dot­ter som drab­bats av en oför­klar­lig nerv­sjuk­dom var det knäpp­tyst. Då ha­de han al­las upp­märk­sam­het och in­te ens jag kol­la­de då mejl, Fa­ce­book el­ler nå­got twit­ter­flö­de. Bud­ska­pet att ”göra det man kan, med det man har, där man är”, kun­de al­la ta till sig. Det hjälpte hans dot­ter och hans fa­milj ge­nom en svår sjuk­doms­tid, det kan hjäl­pa många and­ra ock­så!

Gö­ran Pers­son ha­de in­te kom­mit dit han kom, från kom­mun­po­li­tik, via riks­da­gen till stats­mi­nis­ter­pos­ten, ut­an sin go­da för­må­ga att ta­la. ”Ta­la myc­ket, ta­la högt, an­vänd krop­pen”, då kan du ock­så på­ver­ka and­ra, var hans bud­skap. Så sant som det är sagt.

ETT VISST MÅTT av in­ställ­sam­het är hel­ler in­te fel. Gö­ran Pers­son in­led­de sin tim­ma på sce­nen med att hyl­la Var­berg. ”Var­berg är ing­en av­krok”, för­kla­ra­de han med stark över­ty­gel­se. Få plat­ser har bätt­re för­ut­sätt­ning­ar än Var­berg, fortsatte han. Att han se­dan skul­le ha sagt sam­ma sak om han va­rit i Fal­ken­berg gör ju in­te på­stå­en­det säm­re. För det är ju sant det ock­så!

Få plat­ser har bätt­re för­ut­sätt­ning­ar än Var­berg, sa Pers­son. Han ha­de sä­kert sagt sam­ma sak om han va­rit i Fal­ken­berg. Men det är ju sant det ock­så!

Bild: BENGT WER­NERS­SON

UPPSKATTAT. Den ti­di­ga­re stats­mi­nis­tern, Gö­ran Pers­son (S), höll ett myc­ket uppskattat tal på Var­bergs nä­rings­livs­dag i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.