Trångt runt riks­dags­spär­ren

Hallands Nyheter - - Ledare - SVEN ERIK JANSSON Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Stats­ve­tar­pro­fes­sorn Hen­rik Ekengren Os­kars­son är forsk­nings­le­da­re för det svens­ka val­forsk­nings­pro­gram­met vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. I sin se­nas­te sam­man­väg­ning av mät­ning­ar­na från de tra­di­tio­nel­la opi­ni­ons­in­sti­tu­ten kon­sta­te­rar han att tre par­ti­er ham­nar un­der riks­da­gens fy­ra­pro­cents­spärr. Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv, som in­te sit­ter i riks­da­gen, får 2,4 pro­cent. Krist­de­mo­kra­ter­na får 3,4 pro­cent och Mil­jö­par­ti­et 3,9. Om siff­ror­na står sig skul­le det in­ne­bä­ra att näs­tan tio pro­cent av väl­jarkå­rens rös­ter – runt 750 000 väl­ja­re – in­te skul­le ge ut­del­ning i riks­dags­man­dat.

”DET ÄR RÄTT ex­tremt just nu med tre par­ti­er som är un­der spär­ren. Även om två av dem skul­le ham­na ut­an­för riks­da­gen så blir det kans­ke en halv mil­jon väl­ja­re som in­te får sitt par­ti re­pre­sen­te­rat bland fol­kets främs­ta fö­re­trä­da­re”, sä­ger Hen­rik Ekengren Oscars­son (SVD 10/5).

Sve­ri­ge har ett pro­por­tio­nellt val­sy­stem som så rätt­vist som möj­ligt skall speg­la fol­kets po­li­tis­ka vil­ja. Det är in­te tro­ligt att det finns nå­got in­tres­se av att änd­ra på det även om Ekengren Os­kars­son i Svd-in­ter­vjun sä­ger att ett val­re­sul­tat med fle­ra par­ti­er un­der spär­ren, skul­le blå­sa liv i dis­kus­sio­ner­na om det svens­ka val­sy­ste­met.

Om re­ge­ring­en lyss­na­de mer på op­po­si­tio­nen så skul­le den in­te gå på så många ne­der­lag i ut­skot­ten.

NU HIN­NER DET hän­da myc­ket på de 16 må­na­der som är kvar till va­let. Och re­dan om en må­nad kom­mer SCB:S sto­ra par­ti­sym­pa­ti­un­der­sök­ning som bru­kar be­trak­tas som den mest till­för­lit­li­ga. Nu un­der maj må­nad görs den, med pre­sen­ta­tion i bör­jan av ju­ni. Den är ock­så in­tres­sant så­till­vi­da att re­sul­ta­ten kan bry­tas ner på ål­der, kön, re­gi­on, yr­ke, fack­lig till­hö­rig­het med me­ra. Nå­got som ana­ly­se­ras no­ga av par­ti­er­na.

Egent­li­gen är det täm­li­gen me­nings­löst att nu bör­ja spe­ku­le­ra om vil­ka par­ti­er som finns i riks­da­gen ef­ter va­let näs­ta år och hur en re­ge­rings­kon­stel­la­tion kan se ut. På 30 år har riks­dags­par­ti­er­na ökat från fem till åt­ta. Och yt­ter­li­ga­re ett knac­kar på dör­ren. Sam­ti­digt är stö­det för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mo­de­ra­ter­na re­kord­lågt.

VAD SOM DEN si­tu­a­tio­nen rent lo­giskt bor­de in­ne­bä­ra är att den nu­va­ran­de re­ge­ring­en mås­te bör­ja in­se att den in­te är en ma­jo­ri­tets­re­ge­ring som kan läg­ga vil­ka för­slag som helst. Och det bor­de i sin tur ge att riks­da­gens ut­skott får ökad be­ty­del­se. Men hit­tills un­der man­dat­pe­ri­o­den har det va­rit för li­te av att kom­pro­mis­sa där. Om re­ge­ring­en lyss­na­de mer på op­po­si­tio­nen så skul­le den in­te gå på så många ne­der­lag i ut­skot­ten. Nu när 1 maj är pas­se­rad bor­de det va­ra enkla­re med sam­ar­bets­po­li­tik gente­mot Al­li­ans­si­dan än med mer ce­men­te­rat sam­ar­be­te med Väns­ter­par­ti­et.

SEN ÅTER­STÅR ATT se på vil­ket sätt träng­seln runt fy­ra­pro­cents­spär­ren trig­gar igång små­par­ti­er­na att kom­ma med mer el­ler mind­re de­spe­ra­ta ut­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.