En dag att hyl­la vår­dens vik­ti­ga hjäl­tar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VÅRD. I dag är det In­ter­na­tio­nel­la sjuk­skö­terske­da­gen. Det är ett till­fäl­le att hyl­la vik­ti­ga hjäl­tar in­om väl­fär­den. Men det är ock­så ett till­fäl­le att dis­ku­te­ra möj­lig­he­ter och ut­ma­ning­ar för en vik­tig yr­kes­grupp. Vi mo­de­ra­ter vill att det ska lö­na sig bätt­re att job­ba som sjuk­skö­ters­ka och att vi­da­re­ut­bil­da sig till spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­ka.

LÖNEN ÄR EN vik­tig fråga för al­la som ar­be­tar. Men li­ka vik­tigt är vad som kom­mer in på lö­ne­kon­tot ef­ter att skat­ten har dra­gits. Skat­ten är hus­hål­lens en­skilt störs­ta ut­gift. Mo­de­ra­ter­na vill att det ska lö­na sig bätt­re att ar­be­ta. Vi har sänkt skat­ter­na för­ut med go­da re­sul­tat för job­ben och för väl­fär­den. Vi vill göra det igen och rik­ta sänk­ning­ar­na mot dem som har små och me­del­sto­ra in­koms­ter. Vi fö­re­slår ett yt­ter­li­ga­re jobb­skat­te­av­drag som ger om­kring 500 kro­nor mer i plån­bo­ken per må­nad för en sjuk­skö­ters­ka som job­bar hel­tid.

In­för va­let lo­va­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na att in­te hö­ja skat­ten för män­ni­skor med van­li­ga in­koms­ter. Det löf­tet svi­ker man ge­nom att lå­ta allt fler be­ta­la stat­lig in­komst­skatt. Näs­ta år kom­mer fy­ra av tio barn­mors­kor att be­skat­tas som högin­komst­ta­ga­re och där­med be­ta­la stat­lig in­komst­skatt. Mo­de­ra­ter­na sä­ger nej till den skat­te­höj­ning­en. Utbildning och an­sträng­ning mås­te lö­na sig, ock­så för sjuk­skö­ters­kor.

UN­DER ALLIANSENS re­ge­rings­tid sänk­te vi skat­ter­na för män­ni­skor med van­li­ga in­koms­ter, sam­ti­digt som re­sur­ser­na till väl­fär­den öka­de. I den budget vi pre­sen­te­ra­de i hös­tas så läg­ger vi mer än 20 mil­jar­der mer på väl­fär­den fram till år 2020 än re­ge­ring­en gör. Med en klok po­li­tik och klo­ka pri­o­ri­te­ring­ar så går det.

Att män­ni­skor job­bar är helt av­gö­ran­de för att kla­ra väl­fär­den. Sve­ri­ge be­hö­ver fler skat­te­be­ta­la­re, in­te hög­re skat­ter. Det mås­te lö­na sig bätt­re att ar­be­ta. Där­för sä­ger vi nej till re­ge­ring­ens skat­te­höj­ning­ar på jobb och till­växt. Ma­ria Mal­mer Ste­ner­gard (M)

skat­te­po­li­tisk ta­les­per­son och riks­dags­le­da­mot Jör­gen War­born (M) le­da­mot i Skat­teut­skot­tet och riks­dags­le­da­mot

Bild: HEN­RIK MONT­GO­ME­RY/TT

SJUK­SKÖ­TERS­KA. Vi mo­de­ra­ter vill att det ska lö­na sig bätt­re att job­ba som sjuk­skö­ters­ka och att vi­da­re­ut­bil­da sig till spe­ci­a­list­sjuk­skö­ters­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.