Många vill in­te ha tun­neln

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Stort in­tres­se för att byg­ga Var­bergs­tun­neln” (9/5).

VAR­BERG. Pro­jekt­le­da­re Per Ryd­berg: Som helt ny i pro­jek­tet och i Var­berg är det en myc­ket då­lig öpp­ning att sä­ga ”Var­berg är in­te en så stor stad och det mås­te va­ra spän­nan­de för Var­bergs­bor­na att få va­ra med om ett så­dant pro­jekt”.

Be att få ta del av någ­ra in­sän­da­re som va­rit ge­nom åren. Vi är många som in­te alls tyc­ker att det blir spän­nan­de. Vi gläds var­je gång pro­jek­tet blir upp­skju­tet. Än le­ver hop­pet!

Be­slu­tet om tun­neln är myc­ket gam­malt. I dag är det nå­got som vis­sa po­li­ti­ker kän­ner att de mås­te driva vi­da­re ef­tersom det gått för långt, men många som bor i Var­berg vill in­te ha nå­gon tun­nel. Det vet po­li­ti­ker­na så där­för får vi in­te rös­ta om det för då skul­le det in­te bli nå­gon tun­nel. Vi som är emot tun­neln ser fram­för oss ett an­tal år då sta­den grävs upp och sön­der. Par­ker för­störs. Tu­ris­ter­na fö­re­drar and­ra som­mar­stä­der me­dan vi som bor här drar runt i le­ran. Det blir sätt­ning­ar i många hus i den cen­tra­la sta­den. På grund av pro­jek­tet för­lo­rar vi ock­så fär­je­för­bin­del­sen med Grenå och yt­ter­li­ga­re ett pre­stige­pro­jekt kom­mer att föl­ja ef­ter tun­neln – Väs­ter­port.

Ska vi verk­li­gen läg­ga en halv mil­jard på en tun­nel för att bli en sta­tion för pen­del­tå­gen till Gö­te­borg?

Gam­mal Var­ber­ga­re

UR HN 9/5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.