Vi är för ett mer män­ni­sko­vän­ligt cent­rum

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”För­has­tat be­slut om gå­ga­tor”. (hn.se 10/5)

FAL­KEN­BERG. Ja Niclas, du gör rätt i att till­skri­va Mil­jö­par­ti­et be­slu­tet an­gå­en­de ett mer män­ni­sko­vän­ligt cent­rum i Fal­ken­berg och vi är nöj­da och stol­ta över vårt ställ­nings­ta­gan­de. Men vi är in­te på långa vägar en­sam­ma om att för­fäk­ta lik­nan­de åsik­ter. Väl­digt många av de som del­tog i di­a­lo­gen om fram­ti­dens cent­rum har ve­lat ex­akt sam­ma sak. Li­kaså är det nu be­slu­ta­de ock­så det som be­re­dan­de tjäns­te­per­so­ner med ett an­tal sak­kun­ni­ga har fö­re­sla­git.

Ut­ö­ver det­ta är ock­så So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na in­ne på sam­ma lin­je. Att som du gör, Niclas, hän­vi­sa till en hel­het som du själv tro­ligt­vis ald­rig kom­mer att kän­na att den in­träf­fat är ett van­ligt an­vänt trix för att i po­li­ti­ken in­te be­hö­va göra någon­ting.

Vi kom­mer gi­vet­vis att se till att du och jag och and­ra som bor på lands­byg­den skall kun­na kom­ma in till Fal­ken­bergs cent­rum och till skill­nad från dig kom­mer vi ock­så att se till att det blir mju­ka­re, män­ni­sko­vän­li­ga­re och att det med­ver­kar till sta­dens ut­veck­ling.

Jan Ber­ge (MP)

Fal­ken­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.