In­te myc­ket till mång­fald hit­tills i ESC

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

MU­SIK. Nu har den förs­ta se­mi­fi­na­len i det spek­ta­kel som nu­me­ra kal­las ESC ge­nom­förts. Årets te­ma är ”Ce­leb­ra­te Di­ver­si­ty”, Fi­ra mång­fal­den.

I ett ar­range­mang där många län­der med oli­ka språk och en mång­fald av kul­tu­rel­la särar­ter med­ver­kar och fram­för sång­bi­drag är den mång­fald man påstar sig vil­ja fi­ra så gott som helt från­va­ran­de. Av 18 med­ver­kan­de län­der sjöng en­dast 2 på sitt mo­ders­mål. Öv­ri­ga 16 sjöng på sam­ma språk. Mu­siksti­lar­na i de oli­ka bi­dra­gen skilj­de sig in­te nämn­värt från varand­ra, ej hel­ler dans­steg och kläd­stil.

Mi­kael Gau­nitz

Bild: EFREM LUKATSKY/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.