För­has­tat be­slut om gå­ga­tor

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Ing­et fel på små my­si­ga gå­ga­tor fria från bil­tra­fik, men det krävs en hel­hets­bild av vad vi vill med vår stad. Det krävs pla­ne­ring med fram­ti­da bygg­na­tio­ner, till­gäng­lig­het, par­ke­rings­möj­lig­he­ter, hän­syn ska tas till att Fal­ken­berg väx­er, en fun­ge­ran­de kol­lek­tiv­tra­fik för lands­bygd in och ut till sta­den, ja lis­tan kan gö­ras lång och det ska va­ra håll­bart över tid.

Be­slu­tet med gå­ga­tor in­nan den­na hel­hets­bil­den är klar sig­ne­rar jag Mil­jö­par­ti­et, där vi bo­en­de på lands­byg­den som in­te har möj­lig­het att åka kol­lek­tivt, tving­as ta bi­len, mås­te par­ke­ra nå­gon­stans, mer el­ler mind­re dis­kri­mi­ne­ras.

Niclas Er­lands­son (L)

bo­en­de på lands­byg­den

HEL­HETS­BILD. Ing­et fel på små my­si­ga gå­ga­tor fria från bil­tra­fik, men det krävs en hel­hets­bild av vad vi vill med vår stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.