For­ma­li­a­fel fäl­ler tun­nel­pla­ner­na

Hallands Nyheter - - Varberg - RE­BEC­KA KVINT 010-471 53 69 re­bec­ka.kvint@hn.se

De­talj­pla­ner­na för Var­bergs­tun­neln är upp­häv­da av markoch mil­jö­dom­sto­len. Fel­ak­tig­he­ter i full­mäk­ti­ges pro­to­koll gör be­slu­ten svå­ra att för­stå, me­nar dom­sto­len.

Tryck­felsnis­se el­ler många män­ni­skors miss att upp­täc­ka en fel­ak­tig for­mu­le­ring i ett pro­to­koll? Det är svårt att sva­ra på var­för det bli­vit som det bli­vit. Hur som helst – så här är histo­ri­en:

För att Var­bergs­tun­neln ska kun­na byg­gas mås­te det fin­nas de­talj­pla­ner som stöd­jer den. Kom­mu­nen har ta­git fram två de­talj­pla­ner: en för den söd­ra och nor­ra de­len av dub­bel­spå­ret och en för den del av dub­bel­spå­ret som kom­mer att gå i tun­neln. På full­mäk­ti­ge den 13 mars an­tog po­li­ti­ker­na des­sa två de­talj­pla­ner. Full­mäk­ti­ges pro­to­koll da­te­ras från årets bör­jan och de här bå­da be­slu­ten num­re­ra­des med pa­ra­graf 42 och 43.

FULLMÄKTIGEPROTOKOLLET skrevs och ju­ste­ra­des. Men vad ing­en upp­täck­te där och då – var­ken tjäns­te­män el­ler ju­ste­rar­na – var att det stod ”an­ta de­talj­plan för Väst­kust­ba­nan ge­nom Var­berg, nor­ra och söd­ra de­len” vid bå­da pa­ra­gra­fer­na. Pa­ra­graf 43 bor­de ha haft ly­del­sen ”an­ta de­talj­plan för Väst­kust­ba­nan ge­nom Var­berg, berg­tun­nel­de­len”.

– Det här är en ad­mi­nist­ra­tiv miss, den mänsk­li­ga fak­torn, sä­ger kom­munju­rist Li­sa Holm­dahl Pe­der­sen.

NÄR PROTOKOLLET VAR skri­vet skul­le de som tyckt till un­der sam­rå­det få ve­ta vad po­li­ti­ker­na be­stämt. Be­slu­tet skul­le ex­pe­die­ras, som det he­ter på myn­dig­hets­svens­ka. In­te hel­ler då upp­täck­tes pro­to­koll­felet. Dess­utom blev det fel i bre­vet som skic­ka­des ut med in­for­ma­tion om be­slu­tet. Där nämns ba­ra pa­ra­graf 42.

Sam­ma fel upp­re­pas även se­na­re i hand­lägg­ning­en. Kort sagt: Kom­mu­nens pap­persex­cer­sis har bli­vit rö­rig. Vad be­stäm­des egent­li­gen? Kom­mu­nen har rät­tat i ef­ter­hand, men det vi­sar sig nu in­te va­ra till­räck­ligt tyd­lig­gö­ran­de.

Sju över­kla­gan­den av full­mäk­ti­ges be­slut om de­talj­pla­ner­na kom in, men in­te ett en­da av dem tar upp felet i protokollet. Det gör dä­re­mot Mark- och mil­jö­dom­sto­len i Vä­ners­borg.

DOM­STO­LEN SÄ­GER ATT det är svårt att na­vi­ge­ra i ad­mi­nist­ra­tio­nen runt be­slu­ten. Som med­bor­ga­re blir det svårt att för­stå vad som är be­stämt. Där­för upp­hä­ver dom­sto­len full­mäk­ti­ges bå­da be­slut.

– Nu får vi bac­ka ban­det ett par må­na­der och göra om. Full­mäk­ti­ge får upp det här till be­slut igen den 23 maj. Vi tror in­te att det här ska på­ver­ka tids­pla­nen för tun­neln, den tar höjd för över­kla­gan­den, sä­ger Li­sa Holm­dahl Pe­der­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.