Ring­hals sa­ne­ra­re nöj­da med nya av­ta­let

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­ria.hjulstrom@hn.se

Strej­ken av Ring­hals sa­ne­ra­re av­blås­tes två da­gar in­nan den skul­le trä­da i kraft. De lägst av­lö­na­de får en lö­neök­ning på 1 788 på tre år.

– Det blev som vi vil­le och jag är nöjd. Låg­lö­ne­sats­ning­en var det vik­ti­gas­te, sä­ger Tom­my Holm­born, fackord­fö­ran­de för Fas­tig­hets på Ring­hals.

Sam­man­fatt­nings­vis har ett treå­rigt av­tal fat­tats där lö­neök­ning­en re­gle­ras, där er­sätt­ning­en för bland an­nat över­tids­ar­be­te och ob-tillägg höjs, samt ung­doms­lö­ner­na höjs. Tilläg­get för så kal­la­de sär­skil­da ar­bets­för­hål­lan­den höjs från 6 kro­nor i tim­men till 9 kro­nor i tim­men. Den sist­nämn­da pos­ten be­rör ar­be­tar­na på Ring­hals som ar­be­tar med kärn­kraft i sär­skild skydds­ut­rust­ning.

– Det är en riktigt bra höj­ning, sä­ger Tom­my Holm­born om tilläg­get som in­te höjts på 15 år.

Mag­nus Pet­ters­son, för­bunds­ord­fö­ran­de på Fas­tig­hets, sä­ger att han är myc­ket nöjd.

– De yr­kan­den vi ha­de i den här för­hand­ling­en var lö­neök­ning­en för de med lägst lön, re­gle­ring av na­tio­nal­da­gen, samt hyv­ling­en.

Han för­kla­rar att fac­kets öns­ke­mål om att få bort de stän­digt nya kon­trak­ten då en ny ent­re­pre­nör tar över verk­sam­he­ten, samt pro­ble­men med stap­ling av till­fäl­li­ga an­ställ­ning­ar in­te va­rit med i för­hand­ling­en den­na gång. Vad av­ta­la­des kring hyv­ling­en?

– Ing­et alls. Här fick vi in­te ige­nom vå­ra krav. Vi vil­le in­te ha den mo­dell som Al­me­ga av­ta­lat om med någ­ra and­ra fack­för­bund, sä­ger Mag­nus Pet­ters­son.

Tom­my Holm­born är in­te så be­kym­rad över hyv­ling­en:

– I nu­lä­get är det ing­et jät­testort pro­blem på vårt om­rå­de.

MA­RIA HJULSTRÖM Fot­not: I en ti­di­ga­re ar­ti­kel stod att Fas­tig­hets kräv­de 3,15 kro­nor mer i må­na­den. Den siff­ran gäll­de ett an­nat av­tals­om­rå­de än spe­ci­al­ser­vice.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.