Pers­son om var­ber­gar­na: ”Väl­digt gyn­na­de”

IN I DE­BAT­TEN: ”PENSIONSSYSTEMET GER FÖR DÅLIGA PENSIONER”

Hallands Nyheter - - Varberg - Fred­rik Lars­son 010-471 53 67 ∙ fred­rik.lars­son@hn.se

Ett tu tre står Gö­ran Pers­son i Sp­ar­banks­hal­lens fo­a­jé. Han berättar att in­nan han går och läg­ger sig i kväll ska han hin­na med en sväng till la­du­går­den. Var­för blev han so­ci­al­de­mo­krat?

När Sve­ri­ges ti­di­ga­re stats­mi­nis­ter an­län­der till Nä­rings­livs­da­gen kan han göra det rätt ostört.

Publi­ken på 500 per­so­ner sit­ter och lyss­nar på Lai­la Bag­ges kar­riär.

GÖ­RAN PERS­SON ÄR klädd i mörk­blå ko­stym och ljus­blå skjor­ta. Men i sjä­len är han fort­fa­ran­de röd.

– Det var ald­rig någon­ting som över hu­vud ta­get var re­flek­te­rat. Jag växte upp i en mil­jö där vi var so­ci­al­de­mo­kra­ter. Punkt och slut. Och det har jag fort­satt att va­ra.

Den enk­la frå­gan om var­för han blev so­ci­al­de­mo­krat var han kans­ke in­te riktigt be­redd på. Men det märks att han gil­lar att sva­ra på den.

Han sä­ger att han vid sti­gan­de ål­der har bör­jat ra­tio­na­li­se­ra ar­gu­men­ten för att kun­na sva­ra på frå­gan.

– Det är myc­ket en­kelt tyc­ker jag, det är en över­läg­sen sam­hällsmo­dell. Att Sve­ri­ge och Nor­deu­ro­pa går bra, det be­ror på att den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka mo­del­len har vunnit stri­den. Den här enk­la tanken att

om al­la män­ni­skor är med, så blir det fak­tiskt bätt­re.

– Sär­skilt i ti­der då sam­häl­len åld­ras är det ohygg­ligt vik­tigt att man får med al­la. Vi har in­te råd att tap­pa nå­gon, dess­utom är det en vär­de­rings­frå­ga.

– I mor­gon kan det va­ra jag som för­lo­ras, det kan va­ra mitt barn, el­ler mitt sys­kon. Det är en myc­ket stark ide­o­lo­gisk bas och prak­tisk po­li­tik.

PO­LI­TI­KERN GÖ­RAN PERS­SON har ta­lat. Han är ute och pra­tar runt om i Sve­ri­ge ett par gång­er i vec­kan. Det är en tim­me kvar tills han ska upp på sce­nen i Var­berg.

– Först ska jag ta­la om för dem att de är väl­digt gyn­na­de. Det är få plat­ser i Sve­ri­ge som har bätt­re för­ut­sätt­ning­ar än den här.

Han ta­lar även om för dem i vil­ken värld de le­ver i, om Sve­ri­ges ut­veck­ling, li­te Eu­ro­pa och för­stås li­te Do­nald Trump.

Vart är Sve­ri­ge på väg?

– Om värl­den in­te går åt sko­gen, så är Sve­ri­ge ett av de län­der som kom­mer att kla­ra sig bäst. In­te minst där­för att vi har ökat i be­folk­ning. Jag är op­ti­mist om fram­ti­den.

Sak­nar du po­li­ti­ken?

– Ja, väl­digt myc­ket, men jag vill in­te ha den till­ba­ka. Det är få sa­ker som är mer sti­mu­le­ran­de, få sa­ker som är svå­ra­re, po­li­tik rym­mer allt.

Hans fi­nas­te min­nen in­om po­li­ti­ken är mö­ten med män­ni­skor. Han har mött värl­dens ledare, men sä­ger sam­ti­digt:

– De bästa stun­der­na har jag hem­ma.

MYC­KET FOLK. Nä­rings­livs­da­gen loc­ka­de 500 per­so­ner. Men det kos­ta­de en slant. 1500 kro­nor per ku­vert. Ming­let och ma­ten var upp­skat­tad.

STARKT STARTFÄLT. Niclas Wil­helms­son lyc­ka­des sam­la ett starkt startfält till Var­bergs förs­ta Nä­rings­livs­dag.

PANELDEBATT. Kom­mu­anl­rå­det Ann-char­lot­te Sten­kil (M) och HN:S re­dak­tions­chef Ce­ci­lia Fris­ka del­tog i en paneldebatt om Var­berg.

VILL SE REFORMER. ”Jag har ald­rig­dolt att jag vill ha star­ka of­fent­li­ga fi­nan­ser för att driva re­form­po­li­tik. Nu har Sve­ri­ge det”, sä­ger Gö­ran Pers­son, som i tors­dags ta­la­de i Var­berg.

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.