”Då är det tack och hej med Var­berg”

Hallands Nyheter - - Varberg - FRED­RIK LARS­SON 010-471 53 67 fred­rik.lars­son@hn.se

Kli­mat­för­änd­ring­ar var det förs­ta äm­net un­der Nä­rings­livs­da­gen. Me­te­o­ro­log Pär Holm­gren, känd från tv, be­rät­ta­de att jor­den töms på en mas­sa re­sur­ser, på ett sätt som den egent­li­gen in­te kla­rar av.

Pär Holm­gren har skri­vit böc­ker i äm­net, en med ti­teln att ”Det mins­ta vi kan göra är så myc­ket som möj­ligt”.

– Det jag hop­pas att ni får med er från mig är på­hit­tig­het och kre­a­ti­vi­tet. För om det är någ­ra som ska fixa det här i Var­berg så är det ni, sa han.

EGENT­LI­GEN ÄR IN­TE kli­mat­frå­gan i sig det störs­ta ho­tet, sna­ra­re är pro­ble­met att pla­ne­ten på sätt och vis bör­jat krym­pa, en­ligt Holm­gren.

Han för­kla­ra­de att vi dri­ver runt vårt sam­häl­le på ett sätt som gör att vi över­ut­nytt­jar pla­ne­ten.

– Vi ploc­kar upp li­te för myc­ket fisk ur ha­ven, vi sköv­lar li­te för myc­ket träd, vi töm­mer gru­vor på mi­ne­ra­ler och me­tal­ler och vi töm­mer jor­den på ol­ja, kol och na­tur­gas.

– Vi töm­mer den på en mas­sa re­sur­ser och skic­kar ut växt­hus­ga­ser på ett sätt som pla­ne­ten in­te riktigt or­kar med.

En av kon­se­kven­ser­na av det ic­ke håll­ba­ra sam­häl­let är ett för­änd­rat kli­mat. Tem­pe­ra­tur­höj­ning­ar­na gör att vi bland an­nat får pro­blem med mat och vat­ten­för­sörj­ning, skör­dar­na runt om­kring i värl­den blir säm­re och lång­sik­tigt får vi sti­gan­de världs­hav.

Det sist­nämn­da skul­le för­stås på sikt kun­na bli väl­digt märk­bart i Var­berg. En höj­ning med tio me­ter vo­re för­ödan­de.

– Då är det tack och hej med Var­berg. Många sto­ra stä­der i värl­den lig­ger ut­med kus­ten.

– Ha­ven kom­mer in­te att sti­ga med tio me­ter i mor­gon, in­te ens un­der det här år­hund­ra­det, men kans­ke un­der det här år­tu­sen­det, kans­ke har vi re­dan satt igång så sto­ra pro­ces­ser att det in­te går att få stopp på det, sa Pär Holm­gren.

EXTREMA VÄDERHÄNDELSER är nå­got som vi ser re­dan nu. Kost­na­der­na för det här har ökat hos för­säk­rings­bo­la­gen. Pär Holm­gren vet ef­tersom han nu är an­ställd hos Läns­för­säk­ring­ar.

– Det finns även en risk att om vi flyt­tar kli­mat­sy­ste­met för myc­ket åt det var­ma­re hål­let hit­tar sy­ste­met på sa­ker som för­stär­ker växt­hu­sef­fek­ten.

– Så där­för är det så vik­tigt att vi hål­ler oss in­om 2-gra­ders­må­let, sa Pär Holm­gren.

Med re­strik­tio­ner från po­li­ti­ker, som be­grän­sar kol­di­ox­id­ut­släpp, så kan den glo­ba­la tem­pe­ra­turök­ning­en be­grän­sas till två gra­der fram­ö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.