Skri­ver histo­ria med ke­mi-os i Thai­land

Oscar Blom­me­gård

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Stu­den­ten är snart här, men för Oscar Blom­me­gård fort­sät­ter plug­get in­på som­ma­ren. I ju­li re­ser han till Thai­land för att re­pre­sen­te­ra Sve­ri­ge i ”Ke­mi-os”. Det är han först med i PS histo­ria. – Jag kän­ner mig hopp­full. Det kom­mer bli en här­lig upp­le­vel­se.

Oscar Blom­me­gård är, en­ligt egen be­skriv­ning, en in­ne­ban­dy­spe­lan­de kil­le från Hyl­te­bruk som fa­sci­ne­ras av ke­mi. Förr­för­ra året gjor­de han ett ut­by­te­sår i Min­ne­so­ta. Nu går han sista året på Pe­der Skri­vares Sko­la i Var­berg.

– Det var kul att plug­ga ke­mi i USA. Men det var ge­nom min ke­mi-lä­ra­re Pe­der Öh­man som jag verk­li­gen fick upp ögo­nen för äm­net, sä­ger han.

IATT TÄV­LA ke­mi kans­ke lå­ter svår­be­grip­ligt för de fles­ta. Men Oscar är väl för­be­redd. För­ra året vann han Ps-sko­lans lo­ka­la ke­mi­täv­ling, och avan­ce­ra­de då till den na­tio­nel­la täv­ling­en i Jön­kö­ping. Ty­värr slu­ta­de re­san där. Men i år gick han he­la vägen.

Nu ska han och tre and­ra svens­ka gym­na­si­e­le­ver göra upp om världs­mäs­tar­ti­teln till­sam­mans med del­ta­ga­re från 77 and­ra län­der. Plat­sen är Bang­kok och Oscar Blom­me­gård är den förs­ta PSe­le­ven som del­tar i ”The 49th In­ter­na­tio­nal Che­mistry Olym­pi­ad”. Täv­ling­en bör­jar den 6:e ju­li.

– Själv­klart ser jag fram emot att få täv­la, men det kom­mer ock­så bli kul att upp­le­va en ny kul­tur och nya se­värd­he­ter. Jag har ald­rig va­rit i Thai­land, el­ler Asi­en för den de­len.

Av de tio da­gar som ut­gör olym­pi­a­den är ba­ra två tilläg­na­de täv­ling­ar. En dag för den te­o­re­tis­ka och en dag för den prak­tis­ka. Ut­ö­ver det står det ut­flyk­ter i Thai­lands hu­vud­stad på sche­mat. Men in­nan Oscar på­bör­jar re­san till var­ma­re bredd­gra­der vän­tar ett trä­nings­lä­ger i Jön­kö­ping.

– Jag har fått 60 si­dor med upp­gif­ter att gå ige­nom, så som­mar­lo­vet får nog vän­ta li­te, sä­ger han.

TROTS STO­RA för­be­re­del­ser me­nar Oscar att chan­ser­na att få me­dalj i Bang­kok är små. Tufft mot­stånd vän­tas från stör­re na­tio­ner som ex­em­pel­vis Kina. Men med el­ler ut­an me­dalj ser Oscar en fram­tid in­om ke­min.

– Det är så him­la in­tres­sant hur sa­ker och ting ba­ra sker. Både in­ne i vå­ra krop­par, men ock­så i allt an­nat som finns. Allt är ju ke­mi.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

TILL BANG­KOK. Oscar Blom­me­gård åker till Thai­land med tre and­ra gym­na­si­e­le­ver, men un­der olym­pi­a­den täv­lar man in­di­vi­du­ellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.