Var­berg fort­satt bästa lands­bygds­kom­mu­nen

Hallands Nyheter - - Varberg - MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se

Var­bergs kom­mun kan åter igen ti­tu­le­ra sig årets lands­bygds­kom­mun.

Ny­hets­ma­ga­si­net Fo­kus har ran­kat al­la Sve­ri­ges kom­mu­ner och har för fjär­de året i rad ut­sett Var­berg till den lands­bygds­kom­mun som är bäst att bo i. Den ka­te­go­rin är även den störs­ta med 164 kon­kur­re­ran­de kom­mu­ner. Var­för tror du att Var­berg ut­sågs på nytt?

– Attrak­ti­va plat­ser är så­da­na plat­ser med hög in­flytt­ning. Var­berg är där­med at­trak­tivt för många, sä­ger sam­hälls­ut­veck­lings­di­rek­tö­ren Jan Malm­gren.

Vad be­ty­der det för kom­mu­nen?

– Vi pla­ne­rar in­te kom­mu­nens ar­be­te ef­ter ran­king­lis­tor. Men vi föl­jer det som skrivs om oss, det är klart att vi är ly­hör­da för vad som kom­mer fram. Men det är ro­ligt. Vår am­bi­tion är att bli Väst­kus­tens mitt­punkt. Vi vill loc­ka män­ni­skor hit.

Vad be­hö­ver ut­veck­las?

– Tit­tar man på de pa­ra­met­rar som vi vär­de­ras ut­i­från är den störs­ta ut­veck­lings­möj­lig­he­ten de unga. Till ex­em­pel till­gäng­lig­he­ten för hög­sko­le­ut­bild­ning, där finns ett ut­veck­lings­om­rå­de. Den lo­ka­la kun­skaps­för­sörj­ning­en är vik­tig i en ort som väx­er, sä­ger Malm­gren.

Un­der­sök­ning­en har sam­man­ställts i sam­ar­be­te med In­ter­na­tio­nel­la Han­dels­hög­sko­lan i Jön­kö­ping. Någ­ra av de runt 40 va­ri­ab­ler­na i un­der­sök­ning­en är: bäst att va­ra ung, bäst att va­ra äld­re, bäst att ha fa­milj och bäst att ar­be­ta i.

Överst på lis­tan över stor­stads­kom­mu­ner top­par Stock­holm. Uppsa­la ham­nar i topp i ka­te­go­rin stads­kom­mu­ner och Ki­ru­na är bäst av gles­bygds­kom­mu­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.