Skulp­tu­rer, skräp­konst– och ett rent

FAL­KEN­BERG: 20 ÅR EF­TER DEN UPPMÄRKSAMMADE UT­STÄLL­NING­EN

Hallands Nyheter - - Nyheter - Hå­kan Berg­ström 010-471 52 67 ∙ ha­kan.bergstrom@hn.se

– Så fort det blir bråk blir det bra. Ef­ter van­da­li­se­ring­en blev ut­ställ­ning­en riks­in­tres­sant. Ett ned­bränt konst­verk kan va­ra bätt­re än ett som står kvar, sä­ger Lars Vilks 20 år ef­ter ut­ställ­ning­en Sculp­tu­ra 97 i Fal­ken­berg.

Jag sö­ker konst­nä­ren Lars Vilks med ett mejl en kväll. Han ring­er upp en li­ten stund se­na­re.

– Och var be­fin­ner du dig en så­dan här kväll? sä­ger jag i ett för­sök till in­le­dan­de kall­prat.

– Just en så­dan fråga ska jag nog in­te sva­ra på, sä­ger han.

Vilks är ju konst­nä­ren som sträckt sin konst­när­li­ga ytt­ran­de­fri­het till att även teck­na pro­fe­ten Mu­hamme­ds an­sik­te på en ”ron­dell­hund”, vil­ket dra­git på ho­nom all­var­li­ga döds­hot un­der se­na­re år och gjort att han le­ver un­der stän­digt skydd.

För 20 år se­dan var han en av konst­nä­rer­na vid Sculp­tu­ra 97 i Fal­ken­berg, där han lät byg­ga sin Am­bas­sad i Ätran vid Hamn­ga­tan, en pen­dang till hans klät­ter­vän­li­ga bräd­mo­nu­ment vid Kul­la­berg i Skå­ne.

Men Am­bas­sa­den re­ta­de, som­li­ga såg den som skräp, och ut­sat­tes för ett mind­re bran­dat­ten­tat. Där­ef­ter bör­ja­de den vat­ten­be­gju­tas med åvat­ten för att ing­en skul­le kun­na el­da den igen. Men åvatt­net, med viss säl­ta, blås­te in i en gran­nes träd­gård och för­där­va­de växt­lig­he­ten vil­ket gjor­de att kom­mu­nen, som ar­ran­ge­ra­de ut­ställ­ning­en, be­ta­la­de 30 000 kro­nor i er­sätt­ning till fas­tig­hets­ä­ga­ren.

EN AV DES­SA in­ci­den­ter, in­ter­mez­zon, un­der den konstut­ställ­ning som gjor­de som­ma­ren 1997 säll­synt min­nesvärd.

– Skulp­turut­ställ­ning­en i Müns­ter i Tyskland 1987 var start­skot­tet för den här ty­pen av ut­ställ­ning­ar, med post­mo­der­na skulp­tu­rer i till­fäl­li­ga pro­jekt på en viss plats, sä­ger Lars Vilks som ock­så är fi­lo­so­fie dok­tor i konst­ve­ten­skap.

– Och jag tyc­ker att det var djärvt av Fal­ken­berg, även om ut­ställ­ning­en blev en väl­digt blan­dad bu­kett. Den var in­te kniv­skarpt ge­nom­tänkt, me­nar Vilks.

DÄR FÅR HAN med­håll av den som var Sculp­tu­ra 97:s pro­jekt­le­da­re, Jo­han Rosenlind. Han var då gal­le­rist i Halm­stad, men kon­tak­ta­des av Fal­ken­bergs då­va­ran­de stads­ar­ki­tekt Jan E Fors­berg som var ut­ställ­ning­ens främs­te till­skyn­da­re och idégi­va­re. De bå­da, Rosenlind och Fors­berg, kom att le­da ar­be­tet med ut­ställ­ning­en.

– Jag ha­de en in­rikt­ning och kun­skap om sam­tids­kons­ten, me­dan Jan­ne Fors­berg ha­de fler kon­tak­ter bland li­te äld­re konst­nä­rer, sä­ger Jo­han Rosenlind.

Där­för blev bu­ket­ten li­te spre­tan­de, med både tra­di­tio­nellt och ny­ska­pan­de.

– Och det här är ett ex­em­pel på en mer tra­di­tio­nell skulp­tur som står rätt upp, sä­ger Rosenlind med ett le­en­de om Bengt Ol­sons verk vid busstor­get vid gam­la sta­tio­nen, ett av dem som blev kvar ef­ter den till­fäl­li­ga ut­ställ­ning­en 1997.

Ol­son, med en verk­lig stor­hets­tid någ­ra de­cen­ni­er till­ba­ka i ti­den, lät re­sa des­sa sto­ra be­tong­e­le­ment, bläst­ra­de med möns­ter. Fal­ken­bergs kom­mun köp­te in ver­ket för 170 000 kro­nor. På Sculp­tu­ras budget gick även be­tong­de­lar­na, till­ver­ka­de för 100000 kro­nor av det lo­ka­la fö­re­ta­get Pre­con.

Ro­senlinds ytt­ran­de – ”står rätt upp” – på­min­ner om vad två av de med­ver­kan­de kvinn­li­ga konst­nä­rer­na, Gu­nil­la Ban­do­lin och Mo­ni­ka Go­ra, sa i en Hn-in­ter­vju in­för Sculp­tu­ra 97:

”Det är lus­tigt med man­lig skulp­tur. Det blir all­tid på nå­got sätt pin­nar som står upp i oli­ka va­ri­an­ter.”

GO­RA OCH BAN­DO­LIN gjor­de ”Vår tids kök­ken­möd­ding” un­der Sculp­tu­ra 97, ett sop­hus fyllt med brå­te som bygg­des upp på Stor­tor­get och blev ut­ställ­ning­ens mest ut­skäll­da verk.

”Sop­tip­pen är en av de mest me­nings­ful­la bil­der­na för vår tid. De kom­pri­me­rar vår skam­käns­la in­för det för­flut­na och in­ne­fat­tar vår bä­van in­för fram­ti­den. Tip­pen är ock­så en plats som för­e­nar oss som sam­hällsva­rel­ser”, skrev de bå­da konst­nä­rer­na som en för­kla­ring till sin in­stal­la­tion.

”Jag tyc­ker att det var djärvt av Fal­ken­bergs kom­mun att ord­na en så­dan här ut­ställ­ning.”

LARS VILKS, konst­när

Nat­ten till den 11 maj 1997, för 20 år se­dan och någ­ra da­gar fö­re ut­ställ­ning­ens of­fi­ci­el­la in­vig­ning, sat­te nå­gon eld på kök­ken­möd­ding­en.

– Och det in­ne­bar att vi blev första­si­desstoff i riks­pres­sen, sä­ger Jo­han Rosenlind, med­ve­ten om pub­li­ci­te­tens ge­nom­slag.

Just pub­li­ci­tet var nå­got som ar­ran­gö­rer­na lyc­ka­des med.

Och Mo­ni­ka Go­ra och Gu­nil­la Ban­do­lin skäll­de även på Fal­ken­bergs kom­mun för att in­te ha haft en till­räck­ligt ge­nom­tänkt stra­te­gi för ut­ställ­ning­en:

”Ett pro­jekt som mark­nads­förts som ett jip­po, som skall dra fö­re­tag­sam­het och tu­rism, för­be­re­der in­te in­ne­vå­nar­na på vad som skall kom­ma. Fal­ken­bergs­bor­na blir gi­vet­vis fly för­ban­na­de när det kom­mer obe­grip­li­ga kon­cept­konst­verk i stäl­let för lätt­smält, vac­ker konst. De är lu­ra­de och de re­a­ge­rar in­stink­tivt”, skrev Ban­do­lin och Go­ra.

Men den som djup­dy­ker i de el­va kar­tong­er­na med ma­te­ri­al från Sculp­tu­ra 97 i kom­mu­nens arkiv, hit­tar även fal­ken­ber­gar­nas namn­lis­tor till stöd för ytt­ran­de­fri­he­ten: ”Vi ser med stor oro på de sa­bo­tage som drab­bat Sculp­tu­ra 97 i Fal­ken­berg. Vi för­dö­mer des­sa illdåd, som le­der tan­kar­na till en svart tid i 1900-ta­lets histo­ria.”

KONTROVERSERNA ÄR BA­RA en si­da av Sculp­tu­ra. Fle­ra av de 22 ut­stäl­lar­na med­ver­ka­de med konst­verk som ge­nast väck­te all­män upp­skatt­ning; det kans­ke tyd­li­gas­te ex­emp­let var sten­sto­lar­na, ut­hugg­na ur gra­nit från Bre­tag­ne, av den då re­la­tivt okän­de frans­ke konst­nä­ren Eric The­ret. De var 12 till an­ta­let un­der ut­ställ­ning­en, men splitt­ra­des se­dan på oli­ka äga­re. Någ­ra sto­lar står i dag på Rör­becks­plat­sen i Fal­ken­berg.

I öv­rigt kan man se någ­ra res­ter av Sculp­tu­ra 97 i den of­fent­li­ga mil­jön: Alexi­us Hu­bers ”Hyll­ning till Fal­ken­berg” fram­för Tull­bro­sko­lan, ett blixt­lik­nan­de verk i stål. Ru­dolf Schä­fers ”Svar­ta föns­ter” på gräs­mat­tan vid S:t Lau­ren­tii kyr­ka, del­vis blank­sli­pa­de svar­ta ste­nar. Bengt Ol­sons re­dan nämn­da ”Hyll­ning till na­tu­ren” vid bussta­tio­nen. Pål Svens­sons ”En­het 1 & 2” på Hamn­ga­tan vid Ätran, två sten­block som ha­kar i varann.

Och vid Ätrans ut­lopp ne­dan­för mu­se­et finns även dansken Per Kirkebys te­gel­väg­gar.

– Per Kir­ke­by var vår verk­li­ga tri­umf, att få ett med ett världs­namn in­om kons­ten. När han var här för att se ut en plats för sitt verk så gick vi ock­så in på Fal­ken­bergs konst­sko­la där ele­ver­na stod och må­la­de. När en tjej fick se Kir­ke­by skrek hon rakt ut av gläd­je och för­vå­ning, som om jag kom­mit in med värl­dens störs­ta po­par­tist, minns Jo­han Rosenlind.

Tanken var att Sculp­tu­ra skul­le bli ett åter­kom­man­de eve­ne­mang. 2002, fem år se­na­re, blev det än­nu en Sculp­tu­raut­ställ­ning i Fal­ken­berg, den­na gång med Deb­bie Thomp­son som sam­man­hål­lan­de pro­jekt­le­da­re.

– Att det in­te blev en fort­sätt­ning be­rod­de på eko­no­min, och att det sak­na­des ett po­li­tiskt mod att driva frå­gan. En del upp­fat­ta­de att Sculp­tu­ra 2002 ha­de bli­vit än­nu li­te sma­la­re än den fö­re­gå­en­de, och kän­de att man kans­ke in­te ha­de fal­ken­ber­gar­na med sig på en fort­sätt­ning, sä­ger Le­na Carl­bom, som var kul­tur­nämn­dens ord­fö­ran­de vid den and­ra Sculp­tu­raut­ställ­ning­en och en av dem som i någ­ra år fortsatte att stri­da för en fort­sätt­ning.

kro­nor la kom­mu­nen på Sculp­tu­ra 97, dels för att be­ta­la en del av ar­range­mang­et, dels för att kö­pa in någ­ra verk. Bud­ge­ten to­talt var dock på någ­ra fler mil­jo­ner, men täck­tes till stor del av of­fent­li­ga och pri­va­ta spon­so­rer.

Och ald­rig har väl kons­ten ta­git ett så­dant grepp om Fal­ken­berg.

”Jag ha­de en in­rikt­ning och kun­skap om sam­tids­kons­ten, me­dan Jan­ne Fors­berg ha­de fler kon­tak­ter bland li­te äld­re konst­nä­rer. Där­för blev det en bland­ning, som gör att Vilks har rätt: Det var in­te en all­de­les ge­nom­tänkt lin­je.” JO­HAN ROSENLIND

Nat­ten till den 11 maj sat­te nå­gon eld på kök­ken­möd­ding­en.

PER KIRKEBYS TEGELSKULPTUR. Jo­han Rosenlind var stolt över att ha fått ett världs­namn till Sculp­tu­ra.

ATTENTAT.

Bild: TT

SÅGS SOM SKRÄP. Även Vilks verk ut­sat­tes för ett bran­dat­ten­tat.

AM­BAS­SA­DEN. Lars Vilks trä­byg­ge i Ätran vid Hamn­ga­tan.

Bil­der: OLA FOLKESSON

SCULP­TU­RA 97. Jo­han Rosenlind var pro­jekt­le­da­ren, minns pub­li­ci­te­ten och kontroverserna. Konst­nä­ren Bengt Ol­sons ”Hyll­ning till na­tu­ren” re­ser sig i bak­grun­den.

KONST­VERK SOM BLEV KVAR. Ru­dolf Schä­fers ”Svar­ta föns­ter” vid S:t Lau­ren­tii kyr­ka och Eric The­rets gra­nit­sto­lar på Rör­becks­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.