De tram­par sju mil för Tu­va

TU­VAS DAG: DE FÖR­LO­RA­DE SIN DOT­TER I CAN­CER

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Mår­ten Samu­el­son 010-471 52 74 ∙ mar­ten.samu­el­son@hn.se

I mor­gon cyklar So­fia Svens­son och Andreas Jo­hans­son drygt sju mil. De gör det för att sam­la in peng­ar – en in­sam­ling upp­kal­lad ef­ter de­ras dot­ter.

– Vi är så him­la tacksamma för folks en­ga­ge­mang. Det är en ära att de kör i Tu­vas namn, sä­ger Andreas.

Han och So­fia rå­ka­de ut för var­je för­äl­ders värs­ta mar­dröm – att mis­ta sitt barn. Tu­va Jo­hans­son gick bort i can­cer för­ra som­ma­ren, två må­na­der in­nan hon skul­le fyl­la fem.

Tu­va var tre år när fa­mil­jen fick chock­be­ske­det att hon ha­de en hjärn­tu­mör som satt i hjärn­stam­men och där­för in­te kun­de ope­re­ras bort. Man kun­de en­dast brom­sa för­lop­pet med strål­ning och cy­tosta­ti­ka (cell­gif­ter).

– Lä­kar­na trod­de att hon ha­de tre till 15 må­na­der kvar att le­va men vi fick 20, kon­sta­te­rar Andreas.

TU­VA VAR EN lev­nads­glad li­ten gläd­je­spri­da­re och även om all­ting kän­des natt­svart be­stäm­de sig fa­mil­jen för att va­ra po­si­ti­va och fyl­la hen­nes sista tid med så myc­ket ro­ligt som möj­ligt.

– Det är så många oli­ka käns­lor he­la ti­den. Men vi har valt att va­ra gans­ka öpp­na om det här, sä­ger So­fia.

Tu­vas sto­ra­sys­ter El­la fyl­ler åt­ta år i näs­ta vec­ka och på sön­dag blir lil­le­bror Ax­el ett år.

– Det var väl ödet som gjor­de att Tu­va fick le­va li­te läng­re än vad man först trod­de och att Ax­el föd­des två vec­kor för ti­digt. Hon var så stolt över sin lil­le­bror, berättar So­fia.

”Tu­va fick så myc­ket ro­ligt un­der sin sista tid från oli­ka håll. Att göra någon­ting för and­ra drab­ba­de hjäl­per oss att be­ar­be­ta sor­gen”

SO­FIA SVENS­SON

mam­ma

Astrid Lind­gren var Tu­vas sto­ra fa­vo­rit och i slu­tet av maj i fjol kom Pip­pi Långstrump på be­sök och ord­na­de fest hos fa­mil­jen med popcorn­ma­skin, soc­ker­dric­ka­träd och de klan­ti­ga po­li­ser­na Kling & Klang.

Då ha­de Tu­va tre vec­kor kvar att le­va och var svårt märkt av sin sjuk­dom. Men hon kla­ga­de ald­rig och fick en fan­tas­tiskt ro­lig dag. Den 19 ju­ni som­na­de hon in, om­gi­ven av fa­mil­jen.

Andreas och So­fia är oer­hört tacksamma för allt stöd de fått från oli­ka håll. En kort tid ef­ter att de fått det fruk­tans­vär­da be­ske­det star­ta­des en in­sam­ling till barn­can­cer­fon­den i Tu­vas namn.

MÅ­LET VAR ATT få ihop 50 000 kro­nor på två år. Det nåd­des in­om tju­go­fy­ra tim­mar och rib­ban höj­des till 400 000 på tre år. Även det har nu nåtts. När det­ta skrivs är sum­man up­pe i 419 600 kro­nor och in­sam­ling­en på­går till och med den 15 de­cem­ber.

– Det har bli­vit en fin grej och nå­got po­si­tivt i allt det­ta hems­ka, kon­sta­te­rar Andreas.

Pip­pi­be­sö­ket i fa­mil­jens träd­gård ar­ran­ge­ra­des av or­ga­ni­sa­tio­nen Var­berg För Liv som star­tat pro­jek­tet ”Tu­vas Dag”. Syf­tet är att upp­fyl­la can­cer­drab­ba­de barns önsk­ning­ar och ord­na med över­rask­ning­ar.

I MOR­GON AR­RAN­GE­RAS cy­kel­lop­pet BEWI Bi­ke On Tour från Åby trav­ba­na till Var­bergs torg för att sam­la in peng­ar till ”Tu­vas Dag” och ”Treskabli­noll” (som ar­be­tar för att mot­ver­ka sex­u­ellt ut­nytt­jan­de av barn).

– Det är ing­en täv­ling ut­an en cy­kel­tur där man kör helt i sitt eget tem­po, för­kla­rar Mar­tin Lars­son.

Han är ord­fö­ran­de i Var­berg för liv och för­lo­ra­de själv en vän i can­cer när han gick på hög­sta­di­et.

På start­lin­jen står bland and­ra för­re höjd­hop­par­stjär­nan Pa­trik Sjöberg, ti­di­ga­re Os-sim­mers­kan Ida Mar­ko Var­ga (född Matts­son), Var­bergs hand­bollsträ­na­re Has­se Karls­son och kom­mu­nal­rå­det Ja­na Nils­son.

SO­FIA SVENS­SON OCH Andreas Jo­hans­son kom­mer ock­så att kö­ra de 7,3 mi­len i mor­gon. De för­sö­ker även va­ra med när det ord­nas över­ras­kan­de ak­ti­vi­te­ter för barn i sam­band med ”Tu­vas Dag”.

– Vi kän­ner att Tu­va fick så myc­ket ro­ligt un­der sin sista tid från oli­ka håll. Att göra någon­ting för and­ra drab­ba­de hjäl­per oss att be­ar­be­ta sor­gen. Vi vet hur myc­ket det be­ty­der. Man blir stärkt av ge­men­ska­pen.

CYKLAR FÖR TU­VA. So­fia och Andreas är inga täv­lingscy­klis­ter men tän­ker kö­ra lör­da­gens lopp. Här är de med minsting­en Ax­el och Tu­vas sto­ra­sys­ter El­la på grä­set (till väns­ter) med kom­pi­sen Eb­ba Lind­bäck.

Bild: OLA FOLKESSON

Bild: PRIVAT

BUSIG BILD. Tu­va sko­jar med mam­ma So­fia, pap­pa Andreas och sto­ra­sys­ter El­la.

Bild: PRIVAT

GLÄD­JE­SPRI­DA­RE. Tu­va Jo­hans­son var en lev­nads­glad li­ten gläd­je­spri­da­re.

Bild: PRIVAT

GLAD 3-ÅRING. Tu­va på en bild som togs strax ef­ter chock­be­ske­det att hon ha­de en obot­lig hjärn­tu­mör.

Bild: OLA FOLKESSON

HANN TRÄF­FA STO­RA­SYS­TER. Lil­le­bror Ax­el är ett nytt charm­troll i fa­mil­jen. Han kom till värl­den någ­ra vec­kor in­nan sto­ra­sys­ter Tu­va som­na­de in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.