Miss­tänkt för mord­brand kvar i häk­te

Hallands Nyheter - - Falkenberg - HÅ­KAN BERG­STRÖM 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Den 26-åri­ge man som miss­tänks för mord­bran­den på Åka­re­vä­gen för­blir kvar i häk­te, ef­ter be­slut i hov­rät­ten.

Han ne­kar till att han skul­le lig­ga bakom den sto­ra bran­den den 22 april, då åke­ri­er, en däck­fir­ma och fle­ra and­ra fö­re­tag fick si­na lo­ka­ler full­stän­digt ned­brän­da. Den miss­tänk­te man­nen är en ti­di­ga­re an­ställd i ett av fö­re­ta­gen som drab­ba­des av bran­den. Han har ti­di­ga­re gett ut­tryck för att hans fö­re det­ta ar­bets­gi­va­re för­satt ho­nom i en si­tu­a­tion som se­dan med­fört att han bli­vit dömd för eko­no­misk brotts­lig­het, vil­ket möj­li­gen skul­le ha gett ho­nom ett hämnd­mo­tiv.

Hans ad­vo­kat Malin Bran­del me­nar dock att be­vis­ning­en in­te bor­de räc­ka för häkt­ning. Där­för över­kla­ga­des den till hov­rät­ten. Men hov­rät­ten av­slog på tors­da­gen över­kla­gan­det och an­ser att man­nen ska stan­na i häk­te un­der fort­satt ut­red­ning.

Se­dan ti­di­ga­re sit­ter ock­så en man i 30-års­ål­dern häk­tad på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för den grova mord­bran­den i ham­nen i Fal­ken­berg den 18 april. I bå­da fal­len har allt­så po­li­sen up­pen­ba­ra för­hopp­ning­ar att nå en upp­klar­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.