An­hål­len för vålds­då­det på Mc­do­nalds

Hallands Nyheter - - Falkenberg - HÅ­KAN BERG­STRÖM 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Åkla­ga­ren har an­hål­lit en fal­ken­ber­ga­re i 20-års­ål­dern, miss­tänkt för miss­han­deln av en an­ställd på Mc­do­nalds i Fal­ken­berg nat­ten till den 3 maj.

– Han är dess­utom miss­tänkt för yt­ter­li­ga­re två brott, ett ola­ga hot och en ska­de­gö­rel­se, som dock in­te har ett sam­band med miss­han­deln, sä­ger in­spek­tör Hå­kan Rolfs­gård vid Fal­ken­bergs­po­li­sen.

PO­LI­SEN GENOMFÖRDE PÅ ons­dags­mor­go­nen hus­rann­sak­ning­ar på fle­ra adres­ser, för att för­vis­sa sig om att kun­na gri­pa den unge man­nen som är känd hos po­li­sen för fle­ra ti­di­ga­re all­var­li­ga gröv­re brott. Ef­tersom våld och hot fö­re­kom­mit vid and­ra till­fäl­len där han va­rit in­blan­dad, så har po­li­sen up­pen­bar­li­gen va­rit an­ge­lä­gen om att snabbt få tag i ho­nom.

Brotts­ru­bri­ce­ring­en har upp­gra­de­rats till grov miss­han­del, och bland an­nat har nå­gon form av till­hyg­ge an­vänts vid då­det. Man­nen sit­ter nu an­hål­len.

– Vi har lagt ett pus­sel ut­i­från upp­gif­ter från de oli­ka brot­ten som han miss­tänks för, vil­ket led­de fram till att vi kun­de pre­sen­te­ra ett ma­te­ri­al för åkla­ga­ren, som nu går vi­da­re med en be­gä­ran om häkt­ning, sa Hå­kan Rolfs­gård på tors­dags­för­mid­da­gen. ÅKLA­GA­REN BEGÄRDE SE­DAN man­nen häk­tad på ef­ter­mid­da­gen och en häkt­nings­för­hand­ling i tings­rät­ten sker för­mod­li­gen un­der fre­da­gen. Häkt­nings­fram­stäl­lan om­fat­tar ock­så det ola­ga ho­tet, som ska ha skett vid en adress på Väst­ra gär­det den 30 april.

Miss­han­deln på Mc­do­nalds in­träf­fa­de vid 01-ti­den, nat­ten till ons­da­gen den 3 maj, då en per­son knac­ka­de på en ru­ta till den då stäng­da re­stau­rang­en. När en man i per­so­na­len öpp­na­de fick han ef­ter en kort ord­väx­ling ta emot ett an­tal slag i an­sik­tet. Gär­nings­man­nen, som en­ligt an­mä­lan kan ha an­vänt knog­järn vid till­fäl­let, för­svann från plat­sen på svart mo­ped och var iförd hjälm.

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

BLODIG MISS­HAN­DEL. En an­ställd miss­hand­la­des nat­ten till den 3 maj vid Mc­do­nalds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.